Tài liệu

Thu quy

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
234
0 trang
0
423

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
1212

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
5 tài liệu
0
1212