Tài liệu

Thông tư số 21.2003.TT-BLĐTBXH

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XàHỘI

Số: 21/2003/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2003

THÔNG TƯ Số 21/2003/TT-BLĐTBXH 

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP

ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-Cp ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng
lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:
I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP

được quy định cụ thể như sau:
a)
 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ
đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng
phải ký kết bằng văn bản theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động
chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định trên khổ giấy A4 và đóng dấu giáp lai
giữa các trang để sử dụng trong đơn vị.
Trường hợp một bên ký hợp đồng lao động là người nước ngoài thì nội dung hợp đồng
phải bằng tiếng Việt, sau phần tiếng Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài do hai bên
thoả thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.
Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các mầu (trừ màu đỏ) hoặc đánh máy.
b) Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp việc gia
đình hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo đảm  nội dung
theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động.
c)  Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm
nghiệp có thể giảm bớt một số nội dung cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.
d) Ngoài hợp đồng lao động hai bên có thể ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản được giao.

2.   Việc   áp   dụng   các   loại   hợp   đồng   lao   động   theo   Điều   4   của   Nghị   định   số

44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

background image

a) Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp
dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của
Nghị định số 44/2003/NĐ-CP;
Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà
đến thời điểm đó đang còn hiệu lực thi hành, thì được tính là hợp đồng lao động thứ nhất
để áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.

II. GIAO KẾT, THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1. Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo Điều

5 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau:
-
  Đối  với  doanh  nghiệp  hoạt  động  theo  Luật  Doanh  nghiệp  Nhà  nước,   Luật  Doanh
nghiệp, Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Tổng Giám đốc
hoặc Giám đốc doanh nghiệp;
- Đối với hợp tác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã, đối với Liên hiệp hợp tác xã là Giám đốc
Liên hiệp hợp tác xã;
- Đối với các cơ quan, tổ chức, các chi nhánh, các văn phòng đại diện (gọi chung là tổ
chức) của quốc tế hoặc nước ngoài đóng tại Việt Nam là người đứng đầu tổ chức (Trưởng
chi nhánh, Trưởng văn phòng, Trưởng đại diện...);
Đối với cá nhân, hộ gia đình là người trực tiếp sử dụng lao động.
Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì
có thể uỷ quyền cho người khác bằng văn bản, trừ trường hợp đã quy định về phân cấp
quản lý nhân sự. Riêng đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì không được uỷ
quyền.
2. Hợp đồng lao động với người đã nghỉ hưu đang hưởng lương bảo hiểm xã hội hàng
tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng, thì ngoài tiền lương theo cấp bậc
công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán các khoản sau:
- Bảo hiểm xã hội = 15%;
- Bảo hiểm Y tế = 2%; 
- Nghỉ hàng năm = 4%;
Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ phép do hai bên thoả thuận không thấp hơn 9%.
Tỷ lệ % nêu trên được tính so với tiền lương theo hợp đồng lao động.
3. Thủ tục thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 8 của Nghị định số
44/2003/NĐ-CP được tiến hành theo trình tự như sau:
- Bên đề xuất yêu cầu nêu nội dung cần thay đổi và thông báo cho bên kia biết bằng văn
bản;

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

- Bên nhận được văn bản yêu cầu phải chủ động gặp bên đề xuất để thoả thuận về nội
dung cần thay đổi, chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu
cầu;
- Trường hợp hai bên thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động thì tiến
hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động,
thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thoả thuận chấm dứt theo quy
định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động. 

III. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ BỒI

THƯỜNG CHI  PHÍ  ĐÀO TẠO.

1. Thời gian báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như sau:

a) Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36 của Bộ luật Lao động thì hai
bên không phải báo trước.
b) Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 37 hoặc Điều
38 của Bộ luật Lao động, thì bên có quyền đơn phương phải thực hiện việc báo trước cho
bên kia bằng văn bản. Số ngày báo trước của người lao động được quy định tại khoản 2,
khoản 3 Điều 37; của người sử dụng lao động tại khoản 3 Điều 38 của Bộ luật Lao động.
Số ngày báo trước là ngày làm việc. Riêng trường hợp người lao động bị kỷ luật sa thải
thì không phải báo trước.

2. Các trường hợp được trợ cấp thôi việc và không được trợ cấp thôi việc theo

khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) 
Các trường hợp được trợ cấp thôi việc:
- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36; Điều 37; các điểm a, c, d
khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 41; điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động.
- Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng trước khi có
chế độ hợp đồng lao động, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người đã ký
hợp đồng lao động.
- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
chấm dứt hoạt động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động là các
trường hợp: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể,
Toà án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp
luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký
kinh doanh.
b) Các trường hợp không được trợ cấp thôi việc:

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9332
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5608
05/10/2018
10 tài liệu
0
6915
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1040
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2037
05/10/2018
3 tài liệu
0
1999
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4627