Tài liệu

THOA UOC LAO DONG TAP THE

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XXX

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

         

Hà Nội, ngày       tháng      năm ............

THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XXX

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động

trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

-    Ông XXXXXXXXXXXXXX - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn XXX

2. Đại diện tập thể người lao động:

1. Bà XXXXXXXXXXXXXX - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn

XXX thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn XXX.

Cùng nhau thoả thuận ký kết Thoả ước lao động tập thể gồm những Điều khoản

sau đây: 

I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.

Thỏa ước lao động tập thể này quy định về: Việc làm và đảm bảo việc làm; Thời

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng; Định
mức lao động; An toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc; Bảo hiểm xã hội;
Giải quyết tranh chấp lao động; Các chế độ phúc lợi được áp dụng trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần tập đoàn XXX.

2.

Thảo ước lao động tập thể áp dụng cho các đối tượng sau:

2.1.

Người sử dụng lao động.

2.2.

Tất cả người lao động làm việc trong Công ty không phân biệt hình thức hợp đồng
lao động, kể cả lao động học việc, thử việc, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng lao
động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. 

1

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 2. Mục đích của việc ban hành Thỏa ước lao động tập thể

1.

Bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Công ty và người lao động.

2.

Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác

phong làm việc văn minh, hiện đại của người lao động, nâng cao năng suất lao
động, phòng ngừa các vi phạm kỷ luật lao động.

3.

Làm căn cứ để các cấp quản lý, điều hành và người lao động nghiêm chỉnh thực

hiện trong mọi hoạt động của Công ty; Là cơ sở để xây dựng, tổ chức, thực hiện
các quy chế, cơ chế, quy định, chế độ, quy trình nghiệp vụ... nhằm bảo đảm duy
trì trật tự, kỷ cương, an toàn và sự phát triển bền vững của Công ty.

4.

 Làm căn cứ để xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật đối với các đối tượng thuộc

sự điều chỉnh của Thỏa ước lao động tập thể.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt.

1.

“Thỏa ước lao động tập thể” (sau đây viết tắt là thỏa ước) là văn bản thỏa thuận
giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động, quyền
lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. 

2.

“Người sử dụng lao động” là Công ty Cổ phần tập đoàn XXX, Tổng giám đốc là
người đại diện cho người sử dụng lao động.

3.

“Ban lãnh đạo Công ty” tùy từng hoàn cảnh được hiểu là: Chủ tịch hội đồng quản
trị; Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Ban điều hành gồm: Tổng giám đốc, các
Phó tổng giám đốc, Chánh văn phòng…

4.

“Phòng” được hiểu là Các Phòng, Ban, Bộ phận, Đơn vị trực thuộc Công ty.

5.

“CBCNV” là toàn thể người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần tập đoàn
XXX được quy định tại khoản 2, điều 1 Thỏa ước lao động tập thể này.

6.

“Người quản lý trực tiếp” là người có quyền trực tiếp giao việc, quản lý, phân
công công việc cho CBCNV theo quy định của Công ty.

7.

“Nơi làm việc” là vị trí mà người lao động được bố trí thường xuyền và được
cung cấp trang thiết bị để thực hiện những công việc của mình.

8.

“Điều chuyển” là việc chuyển người lao động từ một đơn vị này sang làm việc tại
một đơn vị khác theo yêu cầu công việc.

2

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 4. Cam kết chung của hai bên:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

1.1. Thực hiện đúng những quy định trong Bộ Luật lao động của Nước Cộng hoà xã

hội chủ nghĩa Việt Nam và những điều khoản trong Thoả ước này. Những quy chế
quản lý liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách đối với người lao động trong
Công ty được đề cập trong bản Thoả ước lao động này chỉ công bố và có hiệu lực
thi hành khi đã có ý kiến tham gia của Đại diện người lao động.

1.2. Bảo đảm quyền tự do tham gia và hoạt động Công đoàn của người lao động và tạo

các điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn,
Bộ Luật lao động.

2. Người lao động có trách nhiệm: 

Thực hiện đúng các điều khoản của Thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động
cá nhân, các quy chế, nội quy của Công ty và các quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều 5. Hiệu lực của thỏa ước

1. Những điều khoản quy định trong Thoả ước này có giá trị trong thời gian 03 năm

kể từ ngày ký và được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ra Quyết định
thừa nhận. 

2. Trong quá trình thực hiện, thỏa ước có thể được sửa đổi bổ sung nhưng phải đảm

bảo các quy định sau:

2.1. Thỏa ước chỉ được sửa đổi bổ sung sau khi đã thực hiện được sáu tháng.

2.2. Trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến thỏa ước lao

động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên sẽ tiến
hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày, kể từ
ngày quy định của pháp luật có hiệu lực.

Việc sửa đổi, bổ sung phải tiến hành theo trình tự thủ tục như ký thỏa ước tập
thể và việc sửa đổi bổ sung phải được đăng ký với cơ quan quản lý lao động.

3. Trước khi thỏa ước tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời

hạn thỏa ước, khi thỏa ước hết hiệu lực mà hai bên vẫn thương lượng thì thỏa ước

3

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu, quy trình xây dựng sổ tay nhân viên

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
611
0 trang
0
589
0 trang
0
650
0 trang
0
499
0 trang
0
644
0 trang
0
607
0 trang
0
683
0 trang
0
1065

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1389
3 tài liệu
0
1039
10 tài liệu
0
9359
5 tài liệu
0
3079
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1389
26/09/2018
3 tài liệu
0
1039
22/09/2018
10 tài liệu
0
9359
22/09/2018
5 tài liệu
0
3079
22/09/2018
0 tài liệu
0
0