Tài liệu

thietke-web-fox

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ WEB
Bộ phận: FOX
Thời gian làm bài: 30’

1. Hãy cho biết các thuật ngữ sau viết tắt từ những từ nào và mục đích của chúng:

-

HTTP

-

FTP

-

SMTP

-

POP3

-

TCP

-

UDP

2. Những thuật ngữ nào dưới đây là không chính xác so với tên của các tầng trong 

mô hình OSI:

-

Application

-

Data link

-

Transmission

-

Presentation

-

Internetwork

-

Session

3. Hãy liệt kê theo thứ tự từ trên xuống của 7 lớp trong mô hình OSI. Cho biết tên và

mục đích của lớp thứ 7 trong mô hình OSI.

4. Giao thức UDP và TCP khác nhau ở điểm nào và nằm ở tầng nào trong mô hình 

OSI.

5. Địa chỉ MAC có bao nhiêu bytes (hoặc bits) và ý nghĩa của chúng
6. Hãy trình bày những gì bạn biết về giao thức NAT-Network Address Translation 

(giải thích ngắn gọn).

7. Hãy chỉ ra những địa chỉ IP nào không nằm cùng subnet với địa chỉ 192.4.80.80 

có mask 255.255.255.0

-

192.4.80.1

-

192.4.80.50

-

192.4.80.100

-

192.4.80.200

-

192.4.90.1

-

10.1.1.2

8. Hãy giải thích ý nghĩa của các lệnh sau:

-

ipconfig/all

-

ipconfig/release

-

ipconfig/renew

-

ping -t 192.168.1.1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

-

ping –a 192.168.1.33

-

nslookup

9. Trình bày những gì bạn biết về Worm, Spyware, Spammail. Phải sử dụng các biện

pháp gì để đối phó với các đối tượng này?

10. Bạn biết gì về dịch vụ ADSL? Hãy nêu tên của 3 ISP ở Việt Nam hiện đang cung 

cấp dịch vụ này. Kể tên một số loại modem ADSL mà bạn biết.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
419
0 trang
0
0
0 trang
0
450
0 trang
0
401
0 trang
0
547
0 trang
0
459
0 trang
0
383

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
694
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1181
10 tài liệu
0
4243
9 tài liệu
0
3690
7 tài liệu
0
2874
6 tài liệu
0
2512
PR
6 tài liệu
0
3007
4 tài liệu
0
2015
3 tài liệu
0
1458
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
694
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1181
23/09/2018
10 tài liệu
0
4243
23/09/2018
9 tài liệu
0
3690
23/09/2018
7 tài liệu
0
2874
23/09/2018
6 tài liệu
0
2512
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3007
23/09/2018
4 tài liệu
0
2015
23/09/2018
3 tài liệu
0
1458
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0