Tài liệu

Thẻ quầy hàng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…TQH/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ…………………… Tờ số:……………………

- Tên hàng:……………………….………..… Quy cách:……………………….………
- Đơn vị tính:…………………………….……… Đơn giá:…………………....…………

Ngày

tháng

Tên

người

bán

hàng

Tồn

đầu

ngày

(ca)

Nhập

từ kho

trong

ngày

(ca)

Nhập

khác

trong

ngày

(ca)

Cộng tồn

đầu ngày

(ca) và nhập

trong ngày

(ca)

Xuất bán

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Ti

ền

Lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

5

6

7

8

9

Cộng

Người lập

(Ký, họ và tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2702
8 tài liệu
0
8919
9 tài liệu
0
5120

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2702
18/09/2018
8 tài liệu
0
8919
18/09/2018
9 tài liệu
0
5120