Tài liệu

Thang ngach bac

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                    

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn chức danh cán bộ nhân viên của Công ty ………………

____

(Ban hành kèm theo Quyết định số     ngày    của )

Chương I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1: Mục đích.
1. 
Quy định này quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ nhân viên công ty.
2. Quy định này là cơ sở cho công tác tạo nguồn, quy hoạch kế thừa, đào tạo, luân chuyển

cán bộ nhân viên; tạo môi trường cho cán bộ nhân viên rèn luyện, phấn đấu; nhận xét, đánh giá
định kỳ, xem xét, bố trí đúng theo khả năng, đảm bảo cho công tác nhân sự ngày càng hiệu quả.

3. Việc triển khai thực hiện quy định này nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhân viên, đáp

ứng yêu cầu – nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Điều 2: Các chức danh cụ thể
1.
 Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc
2. Giám đốc khối, Chánh văn phòng HĐQT
3. Kế toán trưởng, Giám đốc chuyên môn, Trưởng phòng, Giám đốc công ty trực thuộc
4. Phó phòng ban, Phó giám đốc Công ty trực thuộc
5. Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, chuyên viên các bậc
6. Nhân viên, thư ký, lễ tân.
7. Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ.
8. Tài xế, bảo vệ, tạp vụ, thủ kho.
(Số lượng chức danh được trình bày chi tiết trong phụ lục đính kèm)
Điều 3: Phân loại ngạch bậc và mã chức danh

Ngạch

Chức danh

Mã chức

danh

6

Quản lý cao

cấp

Tổng Giám Đốc

CC01

Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

CC02

Phó Tổng Giám Đốc

CC03

5 Quản lý trung

cấp

Giám Đốc 

Khối /

chuyên môn

Giám Đốc Tài chính kiêm kế tóan

trưởng

TCGĐ01

Giám Đốc Đầu tư

TCGĐ02

Giám Đốc Nhân sự

TCGĐ03

Giám Đốc Kiểm sóat nội bộ

TCGĐ04

Giám Đốc HCQT

TCGĐ05

Trưởng

Chánh văn phòng HĐQT - Ban TGĐ

TCTP01

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                    

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

phòng 2

Trưởng phòng Chính sách pháp chế

TCTP02

Trưởng phòng Quản lý xây dựng

TCTP03

Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc

TCTP04

Trưởng phòng Quản lý thương hiệu

TCTP05

Giám Đốc Chi Nhánh Sacomreal

TCTP06

Giám Đốc công ty con

TCTP07

Giám Đốc trung tâm Sacomreal

TCTP08

Trưởng

phòng 1

Trưởng phòng Công nghệ thông tin

TCTP09

Trưởng phòng Dịch vụ pháp lý

TCTP10

Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển

TCTP11

Trợ lý Chủ tịch HĐQT

TCTP12

Trợ lý Tổng Giám Đốc

TCTP13

Giám Đốc Ban Quản lý dự án

TCTP14

Phó phòng 2

Phó phòng Tài chính kế tóan

TCPP01

Phó phòng Đầu tư

TCPP02

Phó phòng Nhân sự

TCPP03

Phó phòng Kiểm soát nội bộ

TCPP04

Phó phòng HCQT

TCPP05

Phó phòng SCRA

TCPP06

Phó Giám Đốc Công ty con

TCPP07

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Sacomreal

TCPP08

Phó Giám Đốc trung tâm Sacomreal

TCPP09

Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc

TCPP10

Trưởng Ban Quản lý Dự Án

TCPP11

Trưởng Ban Nghịêp vụ

TCPP12

Phó phòng Quản lý xây dựng

TCPP13

Phó phòng 1

Phó phòng Chính sách - Pháp chế

TCPP14

Phó phòng Quy hoạch kiến trúc

TCPP15

Phó phòng Quản lý xây dựng

TCPP16

Phó phòng Công nghệ thông tin

TCPP17

Phó phòng QLTH

TCPP18

Phó phòng Dịch vụ Pháp lý

TCPP19

Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty con 

(quy mô 30 lao động trở lên)

TCPP20

Giám Đốc Chi Nhánh Công ty con

TCPP21

4

Quản lý sơ 
cấp

Trưởng bộ phận của Sacomreal

SC01

Trưởng VPĐD Sacomreal

SC02

Trưởng phòng trung tâm

SC03

Trưởng phòng Chi nhánh

SC04

Tổ trưởng Bảo vệ, tài xế, thủ kho

SC05

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                    

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

3

Chuyên viên 

chuyên môn,

nghiệp vụ,
 thừa hành

Chuyên viên

(cao cấp)

Trình độ Thạc sỹ trở lên, hoặc có bằng

cấp du học nước ngoài với trên 5 năm

kinh nghiệm nhưng không làm công tác

quản lý.

CV03

Chuyên viên

2

(chuyên viên

chính)

Kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân (Đại học),

Luật sư, có thêm các chứng chỉ hành

nghề theo quy định, có kinh nghiệm làm

việc từ 60 tháng trở lên

CV02

Chuyên viên

1

(chuyên viên)

Kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân (Đại học),

Luật sư, có kinh nghiệm làm việc từ 36

tháng đến dưới 60 tháng

CV01

2

Nhân viên

chuyên môn

nghiệp vụ 

thừa hành

Nhân viên 3

Trình độ Cao đẳng, Đại học, kinh

nghiệm trong chuyên môn từ 24 tháng

đến dưới 36 tháng

NV03

Nhân viên 2

Trình độ Cao đẳng, Đại học, mới ra

trường, hoặc kinh nghiệm trong chuyên

môn từ 12 tháng đến

dưới 24 tháng

NV02

Thư ký

Thủ quỹ

Văn thư lưu

trữ

Nhân viên 1

Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, có

kinh nghiệm

làm việc dưới 12 tháng

NV01

Lễ tân

1

Nhân viên 
phục vụ
bảo vệ, lái 
xe,
 tạp vụ, phục 
vụ
thủ kho…

Nhân viên

Trình độ từ 9/12 - 12/12

NV00

Điều 4: Phạm vi áp dụng.
1. 
Cán bộ nhân viên công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản quy định tại Chương II Quy

định này, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo mỗi chức danh.

2. Đối với các chức danh do Công ty con trực thuộc quản lý, Ban Giám đốc căn cứ Quy

định này xây dựng thành quy định cụ thể để thực hiện. 

3. Đối với các chức danh chưa được thể hiện trong Quy định này, việc xem xét chức danh

cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của quy định này. Ban Giám đốc Công ty con trực thuộc

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0
09/10/2018
0 tài liệu
0
0
09/10/2018
10 tài liệu
0
4913