Tài liệu

testketoan01

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

 

Dịch vụ kế toán thực hành Online           Tổng hợp bài test kiến thức kế toán 

                                                                                     Thời gian: 120 phút 

Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SĐT: . . . . . . . . .. . . Địa chỉ...........................................

  (Tôi là một người kế toán - tôi có niềm tin vào khả năng trung thực của mình khi làm bài test)

.

 Câu 1.

 :Thu nhập tính thuế

 

A.

  Tất cả đều sai

B.

 

 Bằng thu nhập chịu thuế trừ cho các khoản được giảm trừ theo quy định

 

C.

  Bằng với thu nhập chịu thuế    

D.

 Bằng thu nhập chịu thuế cộng với các khoản thu nhập khác

 Câu 2.

 Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn ?

A.

 

 Đúng       

B.

 Sai

 Câu 3.

  Công thức tính Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB do DN sản xuất, 

kinh doanh tiêu thụ tại Việt nam. 

A.

 Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT).   

B.

 Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất TTĐB).   

C.

 Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế TTĐB).

D.

 Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).   

 Câu 4.

 Cty TNHH May Tín Đạt, mở tờ khai Hải quan số 839/XK, thực xuất khẩu vào ngày 15/03/2011, Do

việc đặt in hóa đơn gặp khó khăn, đến ngày 01/04/2011,  Cty Tín Đạt mới nhận được hóa đơn do nhà in 
chuyển đến. Cty lập tức tiền hành lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế, đồng thời kế toán tiến hành 
lập hóa đơn xuất khẩu cho tờ khai ngày 15/03/2011 nói trên. Hóa đơn lập ngày 01/04/2011. Vậy Doanh thu 
được ghi nhận vào ngày nào là đúng ?

A.

 15/03/2011

    

B.

 Tât cả đều sai.

C.

 01/04/2011

    

D.

 31/03/2011    

 Câu 5.

 Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:

A.

 Giá hàng hoá nhập khẩu.

B.

 Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế TTĐB (nếu có)

    

C.

 Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có)

    

D.

 Giá hàng hoá nhập khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có)

 Câu 6.

 Câu nào sau đây là đúng ?

A.

 Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của pháp nhân, thể nhân cho Nhà nước, không mang tính chất hoàn trả 

trực tiếp.
    

B.

 Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng không thuần túy theo quy 

định của pháp luật.
    

C.

 Lệ phí là khoản thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chánh pháp lý của nhà nước cho 

thể nhân, pháp nhân nhằm phục vụ cho công việc quản lý hành chánh Nhà nước.
    

D.

 

Tất cả đều đúng

 Câu 7.

  Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là:

A.

 Giá bán đã có thuế GTGT

    

B.

 Giá bán chưa có thuế GTGT

    

C.

 Giá tính thuế của HHDV cùng loại

    

D.

 Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng

nội bộ.

 Câu 8.

 Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu theo luật thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam là:

A.

 Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường

trong nước

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

    

B.

 Hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam

    

C.

 Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam

    

D.

 Câu A và C đúng

 Câu 9.

 Dựa vào tiêu thức nào dưới đây để phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu:

 

A.

 Theo đối tượng chịu thuế

    

B.

 

Theo phương thức đánh thuế

C.

 Theo phương pháp tính thuế

D.

 Theo khả năng nộp thuế

 Câu 10.

 Doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB phải nộp các thuế sau:

 

A.

 Thuế nhập khẩu

    

B.

 Thuế nhập khẩu và thuế TTĐB

   

C.

 Thuế TTĐB

    

D.

 Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT.

 Câu 11.

  Đơn vị A ủy thác cho đơn vị B nhập khẩu bia, C là đơn vị mua bia từ A để bán lại. Đơn vị nào 

phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt:
 

A.

 Cả A, B, C

B.

 Đơn vị B

    

C.

 Đơn vị A

    

D.

 Đơn vị C

    

 Câu 12.

 Công ty dệt X (gọi là bên A) thuê Công ty xây dựng Y (gọi là bên B) thực hiện xây dựng lắp đặt 

mở rộng xưởng sản xuất.
    Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ đồng, trong đó:
    - Giá trị xây lắp:                                       80 tỷ đồng.
    - Giá trị thiết bị bên B cung cấp và lắp đặt:            120 tỷ đồng.
    - Thuế GTGT 10%:     (80 + 120)x10% =                   20 tỷ đồng.
    - Tổng số tiền bên A phải thanh toán là:                220 tỷ đồng.
Khi nhận bàn giao nhà xưởng, Kế toán phải hạch toán tăng giá trị TSCĐ để tính khấu hao là ?
   

A.

 220 tỷ

    

B.

 200 tỷ

    

C.

 Số khác

 Câu 13.

 Công ty Siêu Lợi bán xe máy SCR trả góp trong 12 tháng, Biết rằng giá bán trả 1 lần chưa thuế là

35 triệu, lãi trả góp là 12 triệu. Vậy giá tính thuế GTGT là

A.

 35 triệu

    

B.

 36 triệu

    

C.

 47 triệu

D.

 Tất cả đều sai

 Câu 14.

 DN A có hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 12/05/2009. Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2009, 

doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hoá đơn này. Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là vào kỳ 
khai thuế tháng mấy?

A.

 Tháng 11/2009

B.

 Tháng 8/2009

    

C.

 Tháng 10/2009

    

D.

 Tháng 9/2009

 

 Câu 15.

 Ông C là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt 

buộc là 90.000.000 đ và Ông C phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi.  Trong tháng Ông C không đóng góp từ thiện, 
nhân đạo, khuyến học.  Thuế TNCN phải nộp của Ông C trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập 
Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế
 

A.

 19.310.000

B.

 82.800.000 đồng

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

    

C.

 82.600.000 đồng

    

D.

 

19.130.000 đồng

 Câu 16.

 Khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện một số khoản thuộc chi phí được trừ mà doanh nghiệp 

không kê khai thì khi đó doanh nghiệp có được tính thêm chi phí đó vào chi phí được trừ không?

A.

 Được, Nếu khoản chi phí đó là chi phí được trừ theo quy định.

    

B.

 Được, Nếu khoản chi phí đó nằm trong kỳ cùng với niên độ kiểm tra của cơ quan thuế.

    

C.

 

Không được.

 Câu 17.

 Cơ sở sản xuất C mua nguyên liệu là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và sau đó sử dụng một 

phần nguyên liệu để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cơ sở sản xuất đó phải nộp:

A.

Thuế tiêu thụ đặc biệt của toàn bộ nguyên liệu đã mua

 

B

.Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa còn để trong kho và hàng hóa đã đem ra bán

C.

Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa đã đem bán trong kỳ

D.

Không được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu

 Câu 18.

 :Thứ tự ưu tiên thanh toán tiền thuế, tiền phạt ?

A.

 

Tiền nợ thuế, tiền truy thu thuế, tiền thuế phát sinh, tiền phạt

    

B.

 Tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế, tiền phạt

    

C.

 Tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh

D.

 Tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế

 

 Câu 19.

 Người nộp thuế không được quyền: Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giữ bí mật thông tin theo quy 

định của pháp luật.
 

A.

 Đúng

B.

 

  Sai

 Câu 20.

 Thuế GTGT là loại thuế Gián thu

A.

 

 Đúng

B.

  Sai

 Câu 21.

 Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:

A.

 Giá chưa có thuế GTGT

    

B.

 Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế TTĐB

    

C.

Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế nhập khẩu

    

D.

 Giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế TTĐB (nếu có).

 Câu 22.

 Cty Công nghệ cao Sasa, thuê máy chủ Server hiệu IBM trong 5 năm với giá 200 triệu đồng và 

thanh toán ngay một lần. Biết rằng đối với máy chủ Server được trích khấu hao tối thiểu là 2 năm và tối 
đa là 4 năm. Kế toán xác định mức khấu hao hàng năm cho máy chủ server là

A.

 100 triệu

    

B.

 50 triệu

    

C.

 40 triệu

    

D.

 66,67 triệu

 Câu 23.

 Nhà thầu nước ngoài; Ban quản lý dự án được mua hoá đơn của cơ quan thuế ?  

A.

 

 Đúng

B.

 Sai

 Câu 24.

 Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, giá tính thuế 

GTGT là:

A.

 Không phải tính và nộp thuế GTGT

    

B.

 Giá bán đã có thuế GTGT

    

C.

 Giá bán chưa có thuế GTGT

    

D.

 Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

 Câu 25.

 Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 Sửa đồi, bổ sung cho thông tư nào sau đây ?

A.

 

Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

    

B.

 Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009

C.

 Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010

 Câu 26.

 Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại:

 

A.

 Tổng cục Thuế

B.

 Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1287
IT
3 tài liệu
0
1509
8 tài liệu
0
4902
10 tài liệu
0
6351
5 tài liệu
0
2342
2 tài liệu
0
1058
6 tài liệu
0
2652
2 tài liệu
0
1100
1 tài liệu
0
726

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1287
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1509
23/09/2018
8 tài liệu
0
4902
23/09/2018
10 tài liệu
0
6351
23/09/2018
5 tài liệu
0
2342
23/09/2018
2 tài liệu
0
1058
23/09/2018
6 tài liệu
0
2652
23/09/2018
2 tài liệu
0
1100
23/09/2018
1 tài liệu
0
726