Tài liệu

testB3'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KEY

Time  allowed:  60 minutes

Full name:.......................................................................................................................................................
Address:..........................................................................................................................................................

1.

A

26.

2.

C

27.

Store

3.

B

28.

4.

A

29.

A

5.

A

30.

Awfully

6.

A

31.

7.

B

32.

8.

C

33.

Aranged

9.

D

34.

week

10

.

B

35.

11

.

C

36

.

Was working

12

.

C

37

.

Was losing

13

.

C

38

.

Were working

14

.

A

39

.

Was

15

.

B

40

.

Had worked

16

.

B

41

.

Had been

17

.

D

42

.

Talked

18

.

C

43

.

Said

19

.

B

44

.

Knew

20

A

45

Had lost

B3’keys

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

21

.

B

46

.

Hadn’t developed

22

.

A

47

.

Decided

23

.

B

48

.

Were

24

.

B

49

.

Had

25

.

C

50

.

Have done

B3’keys

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
660
0 trang
0
435
0 trang
0
433
0 trang
0
498
0 trang
0
414
0 trang
0
465
0 trang
0
573
0 trang
0
445
0 trang
0
390
0 trang
0
740

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5266
9 tài liệu
0
5056

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5266
23/09/2018
9 tài liệu
0
5056