Tài liệu

testB2'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

CÔNG NGHỆ FPT

--------------o0o- -------------

KEY

Time allowed: 60 minutes

50 Questions

Full name:......................................................................................................................................

Address:.........................................................................................................................................

1.

F

26.

Get in touch with

2.

A

27.

Pros and cons

3.

G

28.

First-hand

4.

D

29.

Colleagues

5.

C

30.

Compassionate

6.

F

31.

D

7.

T

32.

A

8.

T

33.

C

9.

F

34.

D

10

.

F

35.

C

11

.

F

36

.

B

12

.

T

37

.

D

13

.

F

38

.

A

14

.

T

39

.

C

15

.

T

40

.

D

16

.

F

41

.

Have

17

.

A

42

.

Time

18

.

C

43

.

To

19

.

G

44

.

that

20

.

E

45

.

Of

Test B2’s  key

background image

21

.

D

46

.

22

.

Pointless

47

.

Too

23

.

Compromise

48

.

Like

24

.

Rewarding

49

.

Us

25

.

Tricky

50

.

That

Test B2’s  key

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
609
0 trang
0
402
0 trang
0
414
0 trang
0
470
0 trang
0
389
0 trang
0
540
0 trang
0
416
0 trang
0
456
0 trang
0
363
0 trang
0
691

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4934
9 tài liệu
0
4705

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
4934
23/09/2018
9 tài liệu
0
4705