Tài liệu

testB2'sanswersheet

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

CÔNG NGHỆ FPT

--------------o0o- -------------

ANSWER  SHEET

Time allowed: 60 minutes

50 Questions

Full name:......................................................................................................................................

Address:.........................................................................................................................................

1.

26.

2.

27.

3.

28.

4.

29.

5.

30.

6.

31.

7.

32.

8.

33.

9.

34.

10

.

35.

11

.

36

.

12

.

37

.

13

.

38

.

14

.

39

.

15

.

40

.

16

.

41

.

17

.

42

.

18

.

43

.

19

.

44

.

English  test B2

background image

20

.

45

.

21

.

46

.

22

.

47

.

23

.

48

.

24

.

49

.

25

.

50

.

English  test B2

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
661
0 trang
0
437
0 trang
0
438
0 trang
0
500
0 trang
0
466
0 trang
0
577
0 trang
0
448
0 trang
0
487
0 trang
0
393
0 trang
0
748

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5305
9 tài liệu
0
5094

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5305
23/09/2018
9 tài liệu
0
5094