Tài liệu

testB1'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

CÔNG NGHỆ FPT

--------------o0o--------------

KEY

Time allowed: 60 minutes

50 Questions

Full name:......................................................................................................................................

Address:.........................................................................................................................................

1.

B

26. Boarding card

2.

D

27. Excess baggage

3.

B

28. Aisle

4.

C

29. Departure lounge

5.

D

30. Gate

6.

C

31. Passengers

7.

A

32. Crew

8.

B

33. Took off

9.

Too

34. Runway

10

.

The

35. Stewardess

11

.

By

36

.

Duty-free

12

.

Was

37

.

Landed

13

.

But

38

.

Baggage claim

14

.

About

39

.

Customs

15

.

Himself

40

.

Immigration

16

.

An

41

.

B

17

.

To

42

.

C

18

.

And

43

.

A

19

.

Could

44

.

A

20

.

Their

45

.

C

Test B1’s key

background image

21

.

Of

46

.

B

22

.

Can

47

.

B

23

.

Not/hardly

48

.

A

24

.

Scheduled

49

.

D

25

.

Check-in

50

.

C

Test B1’s key

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
660
0 trang
0
436
0 trang
0
500
0 trang
0
415
0 trang
0
465
0 trang
0
576
0 trang
0
447
0 trang
0
487
0 trang
0
392
0 trang
0
746

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5290
9 tài liệu
0
5072

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5290
23/09/2018
9 tài liệu
0
5072