Tài liệu

testA3'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

CÔNG NGHỆ FPT

--------------o0o- -------------

KEY

Time  allowed:  60 minutes

50 questions

Full name:......................................................................................................................................
Address:.........................................................................................................................................

1.

E

26. A

2.

B

27. B

3.

D

28. G

4.

A

29. H

5.

G

30. A

6.

I

31. B

7.

F

32. C

8.

H

33. E

9.

K

34. F

10

.

J

35. Had

11

.

M

36

.

Of

12

.

L

37

.

Much

13

.

C

38

.

Did

14

.

D

39

.

For

15

.

A

40

.

A

16

.

B

41

.

17

.

C

42

.

Of

18

.

B

43

.

As

19

.

A

44

.

It

20 B

45 Who

Test A3’s  key

background image

21

.

B

46

.

22

.

C

47

.

That

23

.

C

48

.

What

24

.

A

49

.

25

.

B

50

.

Test A3’s  key

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
732
0 trang
0
465
0 trang
0
482
0 trang
0
405
0 trang
0
469
0 trang
0
502
0 trang
0
547
0 trang
0
760
0 trang
0
413

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4877
9 tài liệu
0
5056

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
4877
23/09/2018
9 tài liệu
0
5056