Tài liệu

testA3'sanswersheet

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

CÔNG NGHỆ FPT

--------------o0o- -------------

ANSWER  SHEET

Time  allowed:  60 minutes

Full name:......................................................................................................................................
Address:.........................................................................................................................................

1.

26.

2.

27.

3.

28.

4.

29.

5.

30.

6.

31.

7.

32.

8.

33.

9.

34.

10

.

35.

11

.

36

.

12

.

37

.

13

.

38

.

14

.

39

.

15

.

40

.

16

.

41

.

17

.

42

.

18

.

43

.

19

.

44

.

20

.

45

.

English Test A3

background image

21

.

46

.

22

.

47

.

23

.

48

.

24

.

49

.

25

.

50

.

English Test A3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
687
0 trang
0
420
0 trang
0
440
0 trang
0
363
0 trang
0
428
0 trang
0
462
0 trang
0
492
0 trang
0
448
0 trang
0
674

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4445
9 tài liệu
0
4581

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
4445
23/09/2018
9 tài liệu
0
4581