Tài liệu

Test Question

28/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

IQ Test Question

1.  Which one of the five choices makes the best comparison? LIVED is to DEVIL as 6323 is 

to:

 

  2336

 

  6232

 

  3236 

 

  3326

 

  6332

2.  Which one of these is least like the four?
 

  Horse

 

  Kangaroo

 

  Goat

 

  Deer

 

  Donkey

3.  Which number should come next? 144 121 100 81 64 ?
 

  17

 

  19

 

  36

 

  49 

 

  50

4.  Even the most ___________ rose has thorns.
 

  Ugly

 

  Weathered

 

  Elusive

 

  Noxious

 

  Tempting 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

5.  HAND is to Glove as HEAD is to
 

  Hair

 

  Hat 

 

  Neck

 

  Earring

 

  Hairpin

6. 

is to

as

is to

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

7.  John likes 400 but not 300; he likes 100 but not 99; he likes 3600 but not 3700. 

Which does he like:

 

  900 

 

  1000

 

  1100

 

  1200

8.  A fallacious argument is:
 

  Disturbing

 

  Valid

 

  False 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

 

  Necessary

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
551
0 trang
0
547
0 trang
0
448
0 trang
0
464
0 trang
0
458
0 trang
0
519
0 trang
0
529
0 trang
0
605
0 trang
0
498
0 trang
0
619
0 trang
0
619
0 trang
0
534

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
10818

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
10818