Tài liệu

Test (De2-2005)

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

FSS

  

 Đề thi dành cho Cán bộ test

Tháng 8.2005

Đề thi số 2

60 phút

Phần I: Trả lời các câu hỏi tổng hợp (mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)
Câu 1. 

Công việc nào sau đây không cần phải làm khi lập kế hoạch test?[1 lựa chọn]
a )

Xác định phạm vi

b )

Xác định nguồn lực

c )

Xác định các giả thiết và ràng buộc

d )

Xác định phương án lưu trữ source/ tài liệu

Câu 2. 

Theo bạn, lỗi phần mềm bao gồm:

[1 lựa chọn]

a )

Những lỗi phát sinh khi không làm những điều cần phải làm

b )

Những lỗi phát sinh khi làm những điều không cần làm

c )

Cả hai.

Câu 3. 

Một lỗi được phát hiện trong giai đoạn NSD test, lỗi được xác định do hiểu sai

yêu cầu của NSD. Bạn sẽ chọn giá trị nào cho các trường  Stage Injected ,  Stage
Detected 
 Defect Origin khi ghi nhận lỗi vào DMS?

[1 lựa chọn]

a )

Stage Injected = 4-Construction,  Stage Detected  = 4-Construction và
Defect origin = Requirement

b )

Stage   Injected   =   2-Definition,   Stage   Detected   =   4-Construction   và
Defect origin = Requirement 

c )

Stage   Injected   =   4-Construction,   Stage   Detected   =   2-Definition   và
Defect origin = Coding

d )

Stage   Injected   =   4-Construction,   Stage   Detected   =   2-Definition   và
Defect origin = Coding

Câu 4. 

Một lỗi được phát hiện trong giai đoạn triển khai và được xác định do lập

trình sai. Bạn sẽ chọn các giá trị nào cho các trường QC ActivityStage Detected và
Defect Origin khi ghi nhận lỗi vào DMS ?

a )

QC   Activity   =   After   release   test,   Stage   Detected   =   5-Transition   và
Defect origin = Coding 

b )

QC   Activity   =   Acceptance   test,   Stage   Detected   =   5-Construction   và
Defect origin = Coding

c )

QC   Activity   =   After   release   test,   Stage   Detected   =   5-Transition   và
Defect origin = Deployment

d )

QC Activity = After release review, Stage Detected = 5-Transition và
Defect origin = Deployment

Câu 5. 

Khi   được   giao   việc   lập   testcase   trong   giai   đoạn   phân   tích,   bạn   sẽ   khai

timesheet? 

[1 lựa chọn]

a )

Process = Test, Work = Test

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

b )

Process = Test, Work = Create

c )

Process = Requirement, Work = Create

Phần II: Viết test case

Một đại lý điện thoại di động yêu cầu viết một một ứng dụng nhỏ trong đó có chức
năng ghi nhận và tính tiền bán điện thoại. 
Đại   lý   chuyên   cung   cấp   các   loại   điện   thoại   di   động   của   các   hãng   SAMSUNG,
NOKIA, MOTOROLA, ERRICSON,…Những khách hàng quen hoặc mua nhiều sẽ
được đại lý tặng một thẻ VIP. Sử dụng thẻ này sẽ được giảm 5% tổng số tiền phải trả
của mỗi lần mua hàng.
Giả sử yêu cầu của chức năng và giao diện được mô tả như sau:

STT

Mô tả yêu cầu

YC1

Nhập thông tin bán hàng bao gồm

-

Tên người mua (Purchaser)

-

Địa chỉ người mua (Address)

-

Nhóm sản phẩm (Group Code): Cho phép chọn trong danh sách

-

Mã sản phẩm (Product Code): Cho phép chọn trong danh sách, tên sản 
phẩm tự động hiển thị tương ứng

-

Giá tiền (Price): Hiển thị tương ứng với từng sản phẩm

-

ThẻVIP (VIP Card): cho phép chọn Có (Yes) hoặc Không (No)

-

Số lượng (Amount)

-

Số tiền phải trả (Payment): Cho phép NSD sửa đổi giá trị

-

Ngày trả tiền (Date of Paid)

YC2

Kiểm tra các ràng buộc:

-

Tên người mua (Purchaser), Nhóm sản phẩm (Group Code), Mã sản 
phẩm (Product Code), Giá tiền (Price), Số lượng (Amount), Số tiền 
phải trả (Payment) là các thông tin bắt buộc phải nhập dữ liệu. 

-

Mã sản phẩm được hiển thị trong danh sách phải tương ứng với Nhóm 
sản phẩm được chọn.

-

Số lượng (Amount): phải có đủ để bán.

YC3

Tự động tính Số tiền phải trả theo công thức:

-

Nếu có thẻ VIP: Số tiền phải trả = (Giá tiền * Số lượng)*95%

-

Nếu không có thẻ VIP: Số tiền phải trả = Giá tiền * Số lượng

YC4

Lưu thông tin: Chỉ cho phép lưu thông tin nếu Số tiền phải trả > 0

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

a. Để test giao diện, bạn cần phải test những gì?  (2.5 điểm)
b. Với mỗi một thông tin đầu vào, hãy đưa ra các giá trị hoặc các miền giá trị được 

sử dụng để test? (2.5 điểm)

c. Hãy viết chi tiết test case cho chức năng nêu trên? (2.5 điểm)

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
443

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2003
6 tài liệu
0
2980
1 tài liệu
0
644
1 tài liệu
0
763
2 tài liệu
0
1076

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
4 tài liệu
0
2003
23/09/2018
6 tài liệu
0
2980
23/09/2018
1 tài liệu
0
644
23/09/2018
1 tài liệu
0
763
23/09/2018
2 tài liệu
0
1076