Tài liệu

TDNL03 - Dinh nghia nang luc ky thuat

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

ĐỊNH NGHĨA NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Stt

Năng lực

1

2

3

Web: www.hrlink.vn Mail: contacts@hrlink.vn

Quy định và quy chế 

ngành viễn thông : 

Tổng thể các kiến 

thức liên quan đến các 

quy định, văn bản 

pháp quy trong ngành 

viễn thông, ảnh 

hưởng đến các hoạt 

động nghiên cứu, phát 

triển và thương mại 

hóa các sản phẩm 

mạng và dịch vụ viễn 

thông.

Sản phẩm và dịch 

vụ viễn thông

 Kiến thức ngành 

nghề và đối thủ 

cạnh tranh

LOGO

background image

4

5

6

7

8

Chất lượng : Tổng thể 

các kiến thức và kỹ 
thuật được sử dụng 

đảm bảo chất lượng 

của sản phẩm, dịch vụ 

nhằm đáp ứng tối đa 

sự thỏa mãn nhu cầu 

của khách hàng.

An toàn/môi trường : 

Tổng thể các kiến 

thức và kỹ thuật nhằm 

bảo vệ cộng đồng và 

bảo vệ môi trường, 

bảo vệ người lao động 

và tài sản của doanh 

nghiệp.

Đo lường và thử 

nghiệm : Toàn bộ các 

kiến thức và kỹ thuật 

được sử dụng cho 

phép triển khai các 

hoạt động sử dụng các 

trang thiết bị máy 

móc, hệ thống… 

nhằm đúc rút các 

thông số…

Hệ thống thông 

tin

Quản trị và khai 

thác mạng

background image

8

9

10

11

12

13

Quản trị và khai 

thác mạng

Quản trị cơ sở dữ 

liệu

Công nghệ truyền 

phát

Công nghệ 

chuyển mạch

Công nghệ cáp quang: 

Tổng thể các kiến 

thức phục vụ cho triển 

khai xây dựng cơ sở 

hạ tầng của mạng có 

sử dụng cáp quang, 

quá trình bảo dưỡng, 
duy tu, cũng như cập 

nhật và đổi mới công 

nghệ có liên quan.

Sử dụng và lập 

trình phần mềm

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3038
10 tài liệu
0
8491
3 tài liệu
0
2762
2 tài liệu
0
1605
6 tài liệu
0
3940
1 tài liệu
0
1122

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3038
09/10/2018
10 tài liệu
0
8491
09/10/2018
3 tài liệu
0
2762
09/10/2018
2 tài liệu
0
1605
09/10/2018
6 tài liệu
0
3940
09/10/2018
1 tài liệu
0
1122
09/10/2018
3 tài liệu
0
2326