Tài liệu

TapHopNangLucChuyenMonKyThuat

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

Năng lực chuyên môn kỹ thuật

1

Kinh doanh

1.1 Sale/Marketing

K1

1.2 Phát triển kinh doanh

K2

1.3 Quản trị khách hàng

K3

1.4 Quản lý nhà cung cấp

K4

2

Nhân sự

K5

3

Hành chính

K6

4

Tài chính

K7

5

Quản lý chất lương

K8

6

Quan hệ công chúng

K9

7

Quản lý tri thức

K10

8

Quản lý hệ thống thông tin

K11

9

Phần cứng

9.1 Sửa chữa bảo hành (máy tính)

K12

9.2 Sửa chữa bảo hành (ĐTDD)

K13

10 Phần mềm

K14

11 Tích hợp hệ thống

11.1 Tích hợp hệ thống

K15

11.2 Phần mềm hệ thống

K16

11.3 Networking

K17

11.4 Data Center & Host Server

K18

11.5 Storage

K19

11.6 Công nghệ Ngân hàng

K20

11.7 Bảo mật hệ thống

K21

12 Hỗ trợ kỹ thuật

K22

13 ERP

K23

14 Đào tạo

14.1 Aptech

K24

14.2 Multi-media

K25

14.3 Ngoại ngữ

K26

15 Truyền thông

15.1 Báo điện tử

K27

15.2 Kênh truyền hình

K28

16 Internet

K29

17 Nghiệp vụ ngân hàng

K30

18 Tin học ứng dụng

K31

background image

Mã KH

MKT

BDV

CUS

VEN

HRM

ADM

FIN

QC

PR

KM

MIS

HRD1
HRD2

SFT

SYS1
SYS2
SYS3
SYS4
SYS5
SYS6
SYS7

TES

ERP

TRN1
TRN2
TRN3

COM1
COM2

NET

BANK

APPL

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
426
0 trang
0
378
0 trang
0
399
0 trang
0
393
0 trang
0
424
0 trang
0
386
0 trang
0
470
0 trang
0
438
0 trang
0
421
0 trang
0
417
0 trang
0
411
0 trang
0
376
0 trang
0
438
0 trang
0
402
0 trang
0
383
0 trang
0
439
0 trang
0
443
0 trang
0
399
0 trang
0
387
0 trang
0
440
0 trang
0
387
0 trang
0
454
0 trang
0
385
0 trang
0
414
0 trang
0
382
0 trang
0
416
0 trang
0
404
0 trang
0
414
0 trang
0
408
0 trang
0
424
0 trang
0
366
0 trang
0
370
0 trang
0
675

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0