Tài liệu

TAI LIEU TAP HUAN NGHIEP VE CHE DO CHINH SACH BHXH (9-2014)

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN

 CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Xà HỘI

 

I.   QUY   ĐỊNH   MỚI   VỀ   CHÍNH   SÁCH   BẢO   HIỂM   Xà  HỘI

(BHXH) LIÊN QUAN VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH

Từ sau tập huấn tháng 9-10 năm 2012, liên quan đến quy định chính sách

BHXH và chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH có một số nội dung như sau:

1. Quy định chính sách BHXH liên quan
1.1. Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13; Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày

16/4/2013 của  Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ
yếu
 (Thông tư hướng dẫn số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày
05/3/2014). Một số nội dung liên quan đến chế độ BHXH:

- Đối tượng áp dụng:  Người làm công tác cơ yếu không phải là quân

nhân, công an nhân dân hưởng lương theo bảng lương cấp hàm cơ yếu và bảng
lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu.
         - Quy định về tuổi nghỉ hưu: Theo quy định tại Điều 27 Luật Cơ yếu.
         - Quy định cách tính lương hưu: 

+ Trường hợp chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan,

đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi nghỉ hưu, cách tính lương hưu
được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 153/2013/NĐ-
CP ngày 08/11/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày
19/4/2007);

+ Trường hợp chuyển ngành sang các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ

ngân sách Nhà nước sau đó chuyển sang cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ
ngân sách Nhà nước, nếu đủ điều kiện nghỉ hưu thì mức bình quân tiền lương,
tiền công tháng đóng BHXH làm căn cứ để tính lương hưu được tính theo quy
định của pháp luật về BHXH. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
cho thời gian công tác theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, được cộng
thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề theo mức lương tại thời điểm liền kề trước
khi chuyển ngành.

- Quy định trường hợp thôi việc sau đó chuyển ngành hoặc chuyển sang

các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách Nhà
nước: 
Trong thời gian không quá 01 năm (12 tháng), kể từ ngày quyết định thôi
việc có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị
hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, thì được thực hiện chế độ, chính sách
chuyển ngành.

- Thời hạn áp dụng: Từ ngày 01/6/2013.

1

background image

1.2. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH1; Công văn số 1477/BHXH-

CSXH ngày 23/4/2013 của BHXH VN hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản
theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13

Căn cứ quy định tại Điều 157, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 240

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 (Bộ luật Lao động), chế độ
thai sản đối với lao động nữ có thay đổi như sau:

- Thời gian nghỉ sinh con:  Được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06

tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, được nghỉ thêm
01 tháng/1 con. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

+ Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ

được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con; con từ 60 ngày tuổi trở lên bị
chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết, nhưng không được
vượt quá thời gian nghỉ sinh con theo quy định; 

+ Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con

thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến
khi con đủ 06 tháng tuổi; cả cha và mẹ hoặc chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ
chết sau khi sinh con thì cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai
sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi;

+ Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai

bị chết lưu thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 06 tháng (không tính
thêm thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thai chết lưu); nếu tất cả
các thai đều chết lưu thì thời gian được hưởng theo quy định tại Điều 30 Luật
BHXH như đối với người có một thai chết lưu;

+ Trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại

làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con là 06 tháng và thời
gian nghỉ thêm đối với trường hợp sinh đôi trở lên, mà sức khỏe còn yếu thì
được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định.

- Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 01/5/2013: Đến ngày 01/5/2013

vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật BHXH thì thời
gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện như nêu trên.

- Thời gian tính hưởng chế độ:  Được tính kể từ ngày lao động nữ thực tế

nghỉ việc để sinh con theo quy định. Trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con
hơn 02 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con. Trường
hợp sinh con sau khi lao động nữ đã nghỉ việc chấm dứt quan hệ lao động thì
thời gian tính hưởng kể từ ngày sinh con.

- Thời hạn áp dụng: Từ ngày 01/5/2013. 
1.3. Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông

2

background image

tư   số   19/2008/TT-BLĐTBXH   ngày   23/9/2008;   Công   văn   hướng   dẫn   số
481/BHXH-CSXH ngày 29/01/2013 của BHXH Việt Nam:
  

* Về chính sách:

Trường hợp người lao động đã có thời gian đóng BHXH, sau đó gián

đoạn (kể cả đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc) rồi trở lại làm việc
mà bị ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) ngay
trong tháng đầu trở lại làm việc và đóng BHXH thì mức tiền lương, tiền công
làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau, TNLĐ-BNN là mức tiền lương, tiền công
làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đó.

- Xác định thời điểm hưởng lương hưu: Người lao động đủ điều kiện

hưởng lương hưu theo quy định, được hưởng lương hưu theo thời điểm hưởng
lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập hoặc
trong đơn đề nghị của người lao động. Trường hợp thời điểm hưởng lương hưu
trong quyết định nghỉ việc hoặc trong đơn đề nghị ghi trước thời điểm người
lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu (kể cả trường hợp đơn đề nghị của
người lao động không ghi thời điểm hưởng lương hưu), thì thời điểm hưởng
lương hưu là thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy
định. Đối với người chấp hành xong hình phạt tù giam, người xuất cảnh trái
phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án tuyên bố mất tích trở về
đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định thì thời gian chấp hành hình
phạt tù giam hoặc thời gian bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc thời gian xuất
cảnh trái phép không được hưởng lương hưu.

- Giải quyết hưởng lương hưu đối với trường hợp nộp hồ sơ chậm: Có

thêm văn bản giải trình của người sử dụng lao động (đối với người lao động
đang đóng BHXH bắt buộc) hoặc của người lao động (đối với người tự đóng
BHXH bắt buộc, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người đang tham gia
BHXH tự nguyện). Nội dung văn bản giải trình cần nêu rõ trong thời gian nộp
hồ sơ chậm người lao động cư trú ở đâu, có bị phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái
phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích không; đồng thời cam kết chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình.

  Lương hưu của người lao động trong thời gian nộp hồ sơ chậm được

giải quyết truy lĩnh theo mức quy định của chính sách từng thời kỳ, không bao
gồm tiền lãi. Trường hợp  người lao động  nộp hồ sơ chậm so với thời điểm
được hưởng lương hưu từ 6 tháng trở lên thì BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện
(theo phân cấp tiếp nhận hồ sơ) phải tổ chức xác minh (có bị phạt tù giam hoặc
xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích không) để giải quyết
chế độ hưu trí theo đúng quy định (trừ trường hợp hồ sơ đã có giấy chứng nhận
chấp hành xong hình phạt tù hoặc quyết định trở về nước định cư hợp pháp
hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là mất tích trở về).

- Trường hợp cả người cha và người mẹ cùng tham gia BHXH mà trong

cùng khoảng thời gian có từ 02 con trở lên bị ốm đau, nếu cả người cha và

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
737
2 tài liệu
0
1120
6 tài liệu
0
3114
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
2 tài liệu
0
1270
3 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
713
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5008
10 tài liệu
0
5958
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
737
18/09/2018
2 tài liệu
0
1120
18/09/2018
6 tài liệu
0
3114
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
2 tài liệu
0
1270
18/09/2018
3 tài liệu
0
1587
18/09/2018
1 tài liệu
0
713
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5008
18/09/2018
10 tài liệu
0
5958
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920