Tài liệu

ST QTDA No.2

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

KIỂM TRA - SỔ TAY QUÁ TRÌNH PHẦN MỀM

Đề số 2

Ngày:                  

Thời gian:    15'

Lưu ý: Điểm đạt: 15/20 

STT Câu hỏi

Trả lời (Chọn 01 phương án đúng)

1

2

3

Đúng / Sai   (Khoanh tròn câu đúng)

4

5

6

7

Tên:               ........................................................

ĐIểm:             ........................................................

BU:              ........................................................

Người chấm:     ........................................................

Nội dung  của báo cáo khảo sát là:
1. Các nghiệp vụ và các thực thể thông tin phải xử lý
2. Các mối quan hệ giữa các thực thể
3. Thực hiện khảo sát phỏng vấn
4. Danh sách các yêu cầu của khách hàng

[     ] Nôi dung  1& 2 & 3
[     ] NộI dung 1& 2 & 4
[     ]  NộI dung 2 & 3 & 4
[     ] Tất cả các hoạt động trên

Ai là ngườI thực hiện hiệu chỉnh, sửa đổI và xem xét 
lại tài liệu đặc tả YC-NSD (nếu cần)

[     ] QTDA, CBPT, khách hàng (nếu cần)
[     ] GĐDA, CBPT, khách hàng (nếu cần)
[     ]  GĐDA, QTDA, khách hàng (nếu cần)
[     ] Tất cả đều sai

Theo bạn, tất cả các tài liệu bàn giao cho khách hàng 
đều phải được kiểm tra, xem xét trước khi bàn giao.

Trách nhiệm của người xem xét tài liệu sản phẩm là: 
1. Chuẩn bị tài liệu sẵn sàng để xem xét
2. Nghiên cứu trước tài liệu xem xét
3. Nghi nhận các ý kiến, lỗi phát hiện trong quá trình 
xem xét. 
4. Lập biên bản xem xét.

[     ] Trách nhiệm  1& 2 & 3
[     ] Trách nhiệm  2& 3 & 4
[     ]  rách nhiệm  1& 3 & 4
[     ] Tất cả các rách nhiệm trên

Ai là ngườI có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng 
kế hoạch dự án đã phản ánh đầy đủ các nội dung 
cần thiết đối với dự án.

[     ] Cán bộ chất lượng dự án
[     ] Giám đốc dự án
[     ] Khách hàng

Các sản phẩm của dự án cần bàn giao cho khách 
hàng cần phải được liệt kê đầy đủ trong kế hoạch dự 
án không bao gồm các thông tin như:  

[     ] tên sản phẩm
[     ] địa điểm giao nhận
[     ] Thời hạn bàn giao
[     ] Địa chỉ khách hàng

Giám đốc dự án có trách nhiệm hỗ trợ Quản trị viên 
dự án trong việc:   
1. Điều hành nguồn lực
2. Xem xét và thông qua kế hoạch dự án
3. Hợp tác với khách hàng
4. Giao việc cho các thành viên của nhóm

[     ] Việc 1 & 2 & 3
[     ] Việc 1 & 2 & 4
[     ] Việc 1 & 3 & 4
[     ] Tất cả các việc trên

background image

8

9

Đúng / Sai   (Khoanh tròn câu đúng)

10 Dự án được chính thức khởi động khi có:  

11

12

13

14

15

16

Đúng / Sai   (Khoanh tròn câu đúng)

17

Khi có sự chuyển giao công việc, Quản trị viên dự án 
phải đảm bảo rằng:  

[     ] Các công việc và yêu cầu đối với công việc 
được chuyển giao đầy đủ
[     ]   Người nhận công việc hiểu rõ các yêu cầu 
đối với mình.
[     ] Tất cả các đảm bảo trên

Các thay đổi trong quá trình và tài liệu, mẫu biểu phải 
được phổ biến cho các thành viên dự án trước khi 
thực hiện công việc của họ liên quan đến quá trình và 
tài liệu, mẫu biểu thay đổI

[     ] Hợp đồng
[     ] Công văn từ khách hàng 
[     ] Quyết định khởi động dự án
[     ] Quyết định của giám đốc

Anh, chị hãy bổ sung thông tin thiếu vào  chỗ có các 
dấu chấm: 
"Cuối mỗi giai đoạn thực hiện dự án Quản trị viên dự 
án lập ……….. gửi Giám đốc dự án và khách hàng, 
nếu có yêu cầu"

[     ] Báo cáp  tuần
[     ] Báo cáo giai đoạn 
[     ] Báo cáo tổng kết dự án
[     ] Báo cáo Baseline

Việc đánh giá khối lượng dự án và lập lịch dự án 
được thực hiện bởi Quản trị viên dự án. Công việc 
gồm các bước sau:
1. Xây dựng bảng phân rã công việc (Work 
breakdown structure).
2. Xác định các công việc ưu tiên.
3. Đánh giá khối lượng và thời gian thực

[     ] Bước 1 & 2 & 3
[     ] Bước 1 & 2 & 4
[     ] Bước 1 & 3 & 4
[     ] Tất cả các bước trên

Báo cáo do quản trị viên dự án thực hiện bắt buộc đối 
với mọi dự án và được gửi cho Giám đốc dự án là: 

[     ] Báo cáo tiến trình dự án
[     ] Báo cáo kết thúc giai đoạn
[     ] Báo cáo tổng kết dự án
[     ] Tất cả các báo cáo trên

Việc quản lý cấu hình bao gồm các công việc chính 
như: 

[     ] Xác định danh mục các đơn vị cấu hình
[     ] Kiểm soát việc thay đổi các đơn vị cấu hình 
[     ] Lập báo cáo cấu hình
[     ] Tất cả các công việc trên

 Ai là ngườI có trách nhiệm xem xét và kiểm soát hồ 
sơ dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

[     ] Cán bộ chất lượng
[     ]  Thành viên đội dự án
[     ] Quản trị viên dự án
[     ] Tất cả những người trên

Các thay đổI tài liệu sau mỗi lần thông qua, bàn giao 
phải được ghi trong bảng theo dõi thay đổi.

Sau mỗi lần thực hiện một thay đổi lớn liên quan tới 
cấu trúc, chức năng chương trình, phần mềm sẽ 
được cập nhật số hiệu phiên bản chính mới. Việc 
thay đổi này do ai quyết định

[     ] Trưởng nhóm dự án
[     ] Quản trị dự án
[     ] Giám đốc dự án
[     ] Cán bộ chất lượng

background image

18

Đúng / Sai   (Khoanh tròn câu đúng)

19

20

Theo anh chị, trong nhóm khảo sát phải có người có 
kinh nghiệm trong xây dựng phần mềm hệ thông tin 
và có người của nhóm phân tích thiết kế.

Sau khi dự án được kết thúc, QTV tổ chức buổi họp 
tổng kết dự án, mà thành phần bắt buộc là : 

[     ] Đội dự án và cán bộ chất lượng
[     ] Giám đốc dự án và các trưởng nhóm
[     ] Giám đốc dự án và quản trị dự án

Trong bước chuẩn bị và khởI động dự án, Xác định 
các yêu cầu về nhân lực, ai là ngườI xác định nguồn 
nhân lực và các yêu cầu về đào tạo, thầu phụ

[     ] Quản trị dự án và khách hàng
[     ] Giám đốc dự án và các trưởng nhóm
[     ] Giám đốc dự án và quản trị dự án

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
450
0 trang
0
525
0 trang
0
437
0 trang
0
441
0 trang
0
440

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2003
1 tài liệu
0
644
1 tài liệu
0
763
2 tài liệu
0
1076
2 tài liệu
0
1114

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
4 tài liệu
0
2003
23/09/2018
1 tài liệu
0
644
23/09/2018
1 tài liệu
0
763
23/09/2018
2 tài liệu
0
1076
23/09/2018
2 tài liệu
0
1114