Tài liệu

So tay Van hoa EduViet 2011 - update T4.2011

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

SỔ TAY VĂN HOÁ

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

CHO NHÂN VIÊN EDUVIET

Hà Nội, tháng 01 năm 2011

EDUVIET CORPORATION

EduViet Building, Số 19, đường Trung Yên 1, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (844) 37855518. Fax: (844) 37855518. Email: 

contact@eduviet.vn

 . Website: 

www.eduviet.vn

background image

GIỚI THIỆU

Cán bộ nhân viên EduViet thân mến, cuốn Sổ tay Văn hoá EduViet này ra đời với mục tiêu giúp

tất cả các thành viên EduViet hiểu rõ được các quy tắc ứng xử trong nội bộ cũng như với bên

ngoài dựa trên các giá trị mà Ban lãnh đạo tâm huyết, mong muốn vun đắp và phát triển cho

EduViet. Ngoài các giá trị văn hoá cốt lõi, sổ tay cũng tóm lược một số quy định ngắn gọn nhất

liên quan tới ý thức kỷ luật lao động đối với CBNV Công ty trong quá trình làm việc tại Công ty,

các quy định cụ thể hơn được nêu rõ trong Quy chế Lao động của Công ty. 

Với tinh thần và khát vọng xây dựng EduViet trở thành một Tổ chức Tư vấn Giáo dục hàng đầu

Việt Nam, Ban Lãnh đạo EduViet mong muốn CBNV EduViet trân trọng và cùng vun đắp, hoàn

thiện hệ giá trị văn hoá của Công ty, chung sức xây dựng EduViet ngày càng phát triển. 

              TM. Ban Lãnh đạo

             Giám đốc điều hành

Nguyễn Bá Tưởng

EDUVIET CORPORATION

EduViet Building, Số 19, đường Trung Yên 1, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (844) 37855518. Fax: (844) 37855518. Email: 

contact@eduviet.vn

 . Website: 

www.eduviet.vn

2

background image

I. GIÁ TRỊ VĂN HÓA EDUVIET

EduViet ra đời và phát triển là kết tinh của khát vọng và tri thức. Văn hoá EduViet là nền tảng
quyết định tới sự phát triển trường tồn của EduViet:

Triết lý phát triển
* Tôn vinh tri thức:
 Thế kỷ 21, kỷ nguyên của tri thức thì “học nhanh hơn đối thủ cạnh tranh trở
thành vũ khí cạnh tranh mạnh nhất của mỗi công ty”. Tri thức đã trở thành sức mạnh quan trọng
nhất của mỗi con người và tổ chức trên con đường phát triển. EduViet là một Tổ chức Tư vấn
Giáo dục, là nơi sáng tạo và lan toả các tinh hoa tri thức cho khách hàng và xã hội, vì vậy tri thức
tất yếu trở thành giá trị được tôn vinh tại EduViet.
* Phụng sự xã hội: EduViet cung cấp cho khách hàng và xã hội những giá trị thực tiễn thông
qua các hoạt động nghề nghiệp với tinh thần phụng sự. EduViet coi tinh thần phụng sự vừa là
trách nhiệm xã hội, vừa là niềm vui trong công việc và cuộc sống của mỗi thành viên. Thông qua
đó, EduViet cũng mong muốn nhận được những thành quả xứng đáng từ sự nỗ lực và đóng góp
không ngừng cho xã hội.
* Giữ gìn danh tiếng:  EduViet coi giữ gìn danh tiếng trở thành lẽ sống của tổ chức bằng sự
chuẩn mực và cam kết cao nhất về chất lượng dịch vụ. Mỗi thành viên EduViet đều nhận thức
sâu sắc việc phát triển và giữ gìn danh tiếng EduViet thông qua thái độ ứng xử tận tụy, tác phong
làm việc chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng.

Hoài bão EduViet (Vision)
Trở thành một Tổ chức Tư vấn Giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, góp phần xứng đáng vào sự
phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 21.

Sứ mệnh EduViet (Mission)
Thúc đẩy sự phát triển của con người và tổ chức bằng nỗ lực học tập và sáng tạo tri thức.

Các giá trị cốt lõi EduViet (Core Values)
Con người:
 Với EduViet, con người là động lực phát triển, là đích hướng của sự sáng tạo trong
cung ứng sản phẩm và dịch vụ, là tính nhân bản mà EduViet tâm niệm khi thực hiện sứ mệnh
của mình, qua đó EduViet mang lại giá trị và thành công cho khách hàng, đối tác và tổ chức của
mình.
Sáng tạo: EduViet nỗ lực sáng tạo để tạo ra tri thức và giá trị mới cho khách hàng. Gắn học tập
với sáng tạo nhằm tạo ra sự khác biệt làm nên lợi thế cạnh tranh của EduViet. Mỗi thành viên
EduViet được tự do suy nghĩ, sáng tạo và cống hiến nhằm phát huy tối đa phẩm chất và năng lực
của bản thân.
Học tập: EduViet phát triển văn hoá học tập để mỗi thành viên không ngừng tích lũy tri thức và
chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế nhằm nâng cao năng lực bản thân và tổ chức. Là một tổ chức tư
vấn giáo dục, học tập và chia sẻ tri chức trở thành “bản năng” của mỗi thành viên EduViet.
Slogan: Maximize your potential! (Tối ưu hóa tiềm năng của bạn!)
Logo và ý nghĩa

Ý nghĩa Logo: 

EDUVIET CORPORATION

EduViet Building, Số 19, đường Trung Yên 1, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (844) 37855518. Fax: (844) 37855518. Email: 

contact@eduviet.vn

 . Website: 

www.eduviet.vn

3

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu thường sử dụng cả phòng hành chính, sổ tay nhân viên, chức năng, công viên của phòng hành chính...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1389
10 tài liệu
0
6413
3 tài liệu
0
1038
10 tài liệu
0
9355
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1389
22/09/2018
10 tài liệu
0
6413
26/09/2018
3 tài liệu
0
1038
22/09/2018
10 tài liệu
0
9355
22/09/2018
0 tài liệu
0
0