Tài liệu

So tay nhan vien_HPC 15 04 11

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

PHẦN KIỂM SOÁT PHÊ DUYỆT

Phân Loại

Phòng ban

Chức vụ

Họ và tên

Ngày ký

Chữ ký

Biên soạn

NSHC

PGĐ

KIỀU ĐÌNH TRANG

Kiểm tra

NC&PTSP

TBP

QLHT

TBP

CUNG ỨNG

HUỲNH VĨNH HUÊ

NHÀ MÁY 

LÊ HỮU SANG

TC-KT

KTT

PHẠM HỮU PHƯỚC

HC-NS

PGĐ

KIỀU ĐÌNH TRANG

KD-TT

TBP

Duyệt

BTGĐ

PTGĐ

TGĐ

NGUYỄN BÁ THỌ

1

background image

PHẦN KIỂM SOÁT SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

STT

NGÀY

TRANG

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

LẦN SỬA

ĐỔI

GHI CHÚ

MUÏC LUÏC



CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT

...................................................................................................................................

 09

Ñieàu 1: Khaùi quaùt veà lòch söû hình thaønh, truï sôû, sản phẩm của công ty

..................................

10

2

background image

Điều 2: Heä thoáng toân chæ

...........................................................................................................................................................

10

Ñieàu 3: Chính saùch chaát löôïng vaø giaù trò

..........................................................................................................

 12

Ñieàu 4: Bieåu töôïng Coâng ty Hiệp Phú

..........................................................................................................................................................

13

CHÖÔNG II: HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG

..............................................................................................................................................

 13

MUÏC I: HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG

................................................................................................................................................

 13

Ñieàu 5: Tuyeån duïng, thöû vieäc vaø hoäi nhaäp moâi tröôøng laøm vieäc

.................................

 13

Ñieàu 6: Quan heä lao ñoäng vaø hôïp ñoàng lao ñoäng

....................................................................................

 13

Ñieàu 7: Kyù keát, taùi kyù hôïp ñoàng lao ñoäng

.....................................................................................................

 14

MUÏC II: ÑIEÀU ÑOÄNG, THUYEÂN CHUYEÅN, BOÅ NHIEÄM

...............................................................

 14

Ñieàu 8: Ñieàu ñoäng nhaân söï 

................................................................................................................................................

 14

Ñieàu 9: Thuyên chuyeån nhaân söï 

.......................................................................................................................................

 14

Ñieàu 10: Ñeà baït boå nhieäm caùn boä quaûn lyù

................................................................................................

 15

MUÏC III: KEÁT THUÙC HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG

..............................................................................................

 16

Ñieàu 11: Taïm hoaõn hôïp ñoàng lao ñoäng

.................................................................................................................

 16

Ñieàu 12: Ñöông nhieân chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng

............................................................................

 16

Ñieàu 13: Thoûa thuaän chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng

.............................................................................

 16

Ñieàu 14: Ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng

.................................................................................

 16

MUÏC IV: GIAÛI QUYEÁT CHEÁ ÑOÄ THOÂI VIEÄC

.............................................................................................

 17

Ñieàu 15: Thuû tuïc tröôùc khi giaûi quyeát cheá ñoä thoâi vieäc

..............................................................

 17

Ñieàu 16: Caùc khoaûn thanh toaùn thöïc teá

................................................................................................................

 17

Ñieàu 17: Trôï caáp thoâi vieäc

...................................................................................................................................................

 18

Ñieàu 18: Caùc khoaûn boài thöôøng

.....................................................................................................................................

 18

Ñieàu 19: Thôøi haïn hoaøn taát thuû tuïc thoâi vieäc 

.........................................................................................

 18

CHÖÔNG III: TIEÀN LÖÔNG

................................................................................................................................................................................

 19

Ñieàu 20: Baûo maät löông

................................................................................................................................................................

19

Ñieàu 21: Chính saùch tính löông

..............................................................................................................................................

 19

Ñieàu 22: Cô caáu thu nhaäp

..................................................................................................................................................................................................

20

Ñieàu 23: Löông laøm theâm giôø

..................................................................................................................................................................................

22

Ñieàu 24: Thueá thu nhaäp caù nhaân

.....................................................................................................................................................................

23

Ñieàu 25: Thôøi gian & caùch thöùc chi traû löông

...................................................................................................

23

Ñieàu 26: Phieáu löông

........................................................................................................................................................................

 23

Ñieàu 27: Xem xeùt laïi löông

........................................................................................................................................................

 24

3

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu thường sử dụng cả phòng hành chính, sổ tay nhân viên, chức năng, công viên của phòng hành chính...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1138
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1487
10 tài liệu
0
9954
10 tài liệu
0
6879

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1138
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1487
22/09/2018
10 tài liệu
0
9954
22/09/2018
10 tài liệu
0
6879