Tài liệu

So tay nhân sự

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ TAY NHÂN SỰ

2005

1

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

 Lời nói đầu của Giám đốc
 Mục tiêu lâu dài
 Vài nét sơ lược về Công ty 
 Văn hóa công ty 

CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY

1.

Tác phong và trang phục

2.

Ra vào Công ty

3.

Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ

4.

Phạm vi đi lại

5.

Hút thuốc lá

6.

Phương tiện thông báo

7.

Sử dụng Căn tin

8.

Sử dụng điện thoại

9.

Cập nhật thông tin cá nhân

10. An toàn lao động
11. Thực hiện trật tự, vệ sinh nơi làm việc
12. Quản lý và sử dụng tài sản Công ty
13. Phương tiệân đi công tác
14. Khách của công ty và của cá nhân
15. Các trường hợp khẩn cấp
16. Phần mềm/ Email/ Internet/ mạng LAN
17. Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty
18. Tiết kiệm

2

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

1.

Tuyển dụng và tuyển dụng

2.

Thử việc và thử thách

3.

Sinh viên thực tập

4.

Mô tả công việc

5.

Hợp đồng lao động 

6.

Phân cấp bậc và phân hạng công việc 

7.

Đánh giá kết quả công việc

8.

Nghỉ thường niên

9.

Nghỉ ốm

10. Làm việc trong điều kiện đặc biệt
11. Đào tạo và phát triển
12. Thôi việc
13. Thuyên chuyển công việc
14. Chấm dứt hợp đồng lao động
15. Lương và các quyền lợi
16. Chế độ phúc lợi

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

I.

Đề bạt, khen thưởng 

1.

Chính sách đề bạt 

2.

Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích

II.

Kỷ luật 

Các hình thức kỷ luật
Các vi phạm bị buộc thôi việc
Các vi phạm nội qui khác

CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI
CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI

3

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu, quy trình xây dựng sổ tay nhân viên

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1139
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1489
5 tài liệu
0
3255
10 tài liệu
0
9966

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1139
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1489
22/09/2018
5 tài liệu
0
3255
22/09/2018
10 tài liệu
0
9966