Tài liệu

Sổ tay an toàn - chất lượng - môi trường

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

THÔNG BÁO

Nội dung sửa đổi tài liệu

Tên tài liệu     : Sổ tay An toàn – chất lượng – Môi trường
Số tài liệu       : KVN.ATMT.CAM.001
Đã được cập nhật lại và có hiệu lực kể từ ngày        tháng     năm 2009.
Nội dung sửa đổi:

TT

REV.01

(Trang)

REV.02

(Trang)

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

1

7

8

Chính sách AT-CL-MT do TGĐ Phạm Việt Anh ký

2

14

15

Mục 4.3.2 Văn bản luật pháp
Bỏ “tóm tắt nội dung, đánh giá ảnh hưởng”
Bổ sung “cập nhật danh mục khi có thay đổi”

3

20

21

Mục 4.5.1 Theo dõi đo lường
Bổ sung đo lường quá trình (PI’s, chỉ tiêu …”)

4

22

23

Mục 4.7 Xem xét của lãnh đạo
Bổ sung đầu vào “kết quả hoạt động AT-CL-MT”

5

26

Bổ sung “các điều khoản của HTQL tích hợp AT-CL-MT”

                                                                  

                                                                TRƯỞNG ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

TT

ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

SỐ LƯỢNG

PHÂN PHỐI

1.

Hội đồng Thành viên Tổng Công ty

01 bản

2.

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty

08 bản 

3.

Ban Kiểm soát Tổng Công ty

01 bản

A.

Đơn vị bắt buộc áp dụng

4.

Văn phòng 

01 bản

5.

Ban Kế hoạch Đầu tư

01 bản

6.

Ban Phát triển nguồn nhân lực

01 bản

7.

Ban Thương mại và Thẩm định thầu

01 bản

8.

Ban Tài chính

01 bản

9.

Ban Xây dựng

01 bản

10. Ban Kế toán

01 bản

11. Ban An toàn Môi trường

01 bản

12. Ban Kiểm toán nội bộ

01 bản

13. Ban Thanh tra Bảo vệ

01 bản

14. Ban Y tế vệ sinh Lao động

01 bản

15. Ban Luật và Quan hệ quốc tế

01 bản

16. Ban Phát triển nguồn nhập khẩu khí

01 bản

17. Ban Kinh tế Thị trường

01 bản

18. Trung tâm Công nghệ Thông tin

01 bản

19. Trung tâm Điều độ khí

01 bản

20. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển khí

01 bản

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

21. Công ty Chế biến khí Vũng Tàu

01 bản

22. Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ

01 bản

23. Công ty khí Cà mau

01 bản

24. Công ty Dịch vụ Khí

01 bản

25. Công ty Kinh doanh sản phẩm khí

01 bản

26. Công ty Tư vấn và quản lý dự án khí

01 bản

B. Đơn vị khuyến khích áp dụng

27. Công ty khí Nam Côn Sơn

01 bản

28. Công ty CP kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc

01 bản

29. Công ty CP kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam

01 bản

30. Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam

01 bản

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu, quy trình xây dựng sổ tay nhân viên

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
642
0 trang
0
727
0 trang
0
709
0 trang
0
547
0 trang
0
679
0 trang
0
646
0 trang
0
713
0 trang
0
1127

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1146
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1497
5 tài liệu
0
3285
10 tài liệu
0
10011

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1146
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1497
22/09/2018
5 tài liệu
0
3285
22/09/2018
10 tài liệu
0
10011