Tài liệu

So sanh thay doi giua bo luat cu va 2012

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

www.talentnet.vn

 

4th Floor, Star Building, 33 Mac Dinh Chi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (84-8) 291 188 - Fax: (84-8) 291 4088 - Email: contact@talentnet.vn  
International Centre, Unit 06, 5th floor, 17 Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam  
Tel: ( 84 4) 936 7618 - Fax: ( 84 4) 936 7619 - E-mail: contact-hn@talentnet.vn  

4th Floor, Star Building, 33 Mac Dinh Chi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (84-8) 6 291 4188 - Fax: (84-8) 6 291 4088 - Email: contact@talentnet.vn  
International Centre, Unit 06, 5th floor, 17 Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam  
Tel: ( 84 4) 3 936 7618 - Fax: ( 84 4) 3 936 7619 - E-mail: contact-hn@talentnet.vn  

Ngày 6 tháng 7 

năm 2012 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI 

Trình bày: 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

background image

Nội Dung 

Copyright by TalentNet. All rights reserved

  

 

Tổng Quan Bộ Luật Lao Động Việt Nam Mới 

Những Thay Đổi Chính Trong Bộ Luật  
Lao 

Động 

Kết Luận 

background image

Copyright by TalentNet. All rights reserved

  

 

Tổng Quan Bộ Luật Lao Động Việt Nam Mới 

Những Thay Đổi Chính Trong Bộ Luật  
Lao 

Động 

Kết Luận 

Nội Dung 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1584
1 tài liệu
0
791
1 tài liệu
0
727
2 tài liệu
0
1110
6 tài liệu
0
3094
1 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
754
2 tài liệu
0
1060
1 tài liệu
0
766
4 tài liệu
0
2280
2 tài liệu
0
1261
3 tài liệu
0
1579
1 tài liệu
0
702
10 tài liệu
0
4978
10 tài liệu
0
5303
10 tài liệu
0
5905
5 tài liệu
0
2899

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1584
18/09/2018
1 tài liệu
0
791
18/09/2018
1 tài liệu
0
727
18/09/2018
2 tài liệu
0
1110
18/09/2018
6 tài liệu
0
3094
18/09/2018
1 tài liệu
0
753
18/09/2018
1 tài liệu
0
754
18/09/2018
2 tài liệu
0
1060
18/09/2018
1 tài liệu
0
766
18/09/2018
4 tài liệu
0
2280
18/09/2018
2 tài liệu
0
1261
18/09/2018
3 tài liệu
0
1579
18/09/2018
1 tài liệu
0
702
18/09/2018
10 tài liệu
0
4978
18/09/2018
10 tài liệu
0
5303
18/09/2018
10 tài liệu
0
5905
18/09/2018
5 tài liệu
0
2899