Tài liệu

So do chi dan phap luat lao dong 2015

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

LUẬT SƯ:  KHỔNG MỸ NGỌC

CHỈ DẪN ÁP DỤNG

PHÁP LUẬT

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

1

background image

MỤC LỤC

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

PHẦN I: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:

Sơ đồ 1: Các hình thức hợp đồng lao động

Sơ đồ 2: Các loại hợp đồng lao động

Sơ đồ 3: Quy định về thử việc

Sơ đồ 4: Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Sơ đồ 6: Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động

Sơ đồ 7: Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người sử dụng lao động

Sơ đồ 8: Trường hợp NSDLĐ không được thực hiện quyền đơn phương chấm
dứt HĐLĐ

Sơ đồ 9: Trách nhiệm pháp lý chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp

Sơ đồ 10: Các trường hợp mất việc làm mà NLĐ được hưởng trợ cấp mất việc 
làm

PHẦN II. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI:

Sơ đồ 11: Thời giờ làm việc

Sơ đồ 12: Thời giờ làm việc được tính vào thời giờ làm việc có hưởng lương
Sơ đồ 13: Thời giờ làm thêm

PHẦN III: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG:

Sơ đồ 14. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Sơ đồ 15: Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Sơ đồ 16: Xử lý kỷ luật lao động

PHẦN IV: TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

:

Sơ đồ 17. Quyền lợi của người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

PHẦN V: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG:

Sơ đồ 18. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Sơ đồ 19: Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Sơ đồ 20: Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

2

background image

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO

ĐỘNG 2012

Bộ luật lao động 2012 gồm 17 chương, 243 điều, có hiệu lực vào ngày

01/05/2013. Nhìn chung, Bộ luật lao động 2012 có sự kế thừa và quy định chi

tiết hơn so với Bộ luật lao động cũ. Bên cạnh đó, BLLĐ 2012 đã bổ sung thêm

một số điểm mới quan trọng. Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới cơ bản

của BLLĐ 2012:

1. Về quyền của người sử dụng lao động:

Theo quy định tại các Điều 6, 214, 216, 217 thì người sử dụng lao động

có quyền đóng cửa tạm thời trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để

duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, it nhất 03

ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc, người sử dụng lao

động phải niêm yết công khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc tại nơi

làm việc và thông báo cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức, lãnh đạo

đình công; Công đoàn cấp tỉnh; Tổ chức đại diện người sử dụng lao động; Cơ

quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi

đóng trụ sở. Trước đây, người sử dụng lao động không có quyền này.

2. Quy định về chuyển tiếp hợp đồng lao động:

Theo quy định trước đây, thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và

hợp đồng lao động theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm

việc và hai bên không ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao

kết trước đó trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Khác với quy định trên, Điều 22 BLLĐ 2012 quy định: Khi Hợp đồng

lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một

công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn

tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết

hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng

lao động mới thì hợp đồng đã giao kết là Hợp đồng lao động xác định thời hạn

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1593
1 tài liệu
0
797
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1117
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
772
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1268
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4831
10 tài liệu
0
5001
10 tài liệu
0
5335
10 tài liệu
0
5946

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1593
18/09/2018
1 tài liệu
0
797
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1117
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
772
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1268
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4831
18/09/2018
10 tài liệu
0
5001
18/09/2018
10 tài liệu
0
5335
18/09/2018
10 tài liệu
0
5946