Tài liệu

slides bài giảng - đào tạo nội bộ- Sổ tay nhân viên

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

 

Gi i thi u

Gi i thi u

CÔNG TY TNHH TÍCH H P H  TH NG CMC

CÔNG TY TNHH TÍCH H P H  TH NG CMC

S  Tay Nhân Viên

background image

 

 

Confidential

N I QUY, QUY Đ NH LÀM VI C

N I QUY, QUY Đ NH LÀM VI C

Th i gi  làm vi c

ờ ờ

Th i gian làm vi c bình th

ng là 8 gi  m t ngày và 

ườ

ờ ộ

44 gi  m t tu n. C  th  nh  sau: 

ờ ộ ầ

ụ ể ư

• Ngày làm vi c 

: T  th  hai  n th  b y 

ừ ứ

đế

ứ ả

hàng tu n.

• Gi  làm vi c 

: 8:00  n 17:00 (riêng 

đ

Th  b y thì làm  n 12:00)

ứ ả

đế

• Ngh  tr a 

ỉ ư

: 01 gi  (12:00 – 13:00) 

• Ngh  tu n 

ỉ ầ

: Chi u th  b y và c  ngày 

ứ ả

Ch  nh t

ủ ậ

background image

 

 

Confidential

Tác phong và trang ph c

                Ra vào n i làm việc

ơ

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu thường sử dụng cả phòng hành chính, sổ tay nhân viên, chức năng, công viên của phòng hành chính...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1153
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1501
10 tài liệu
0
10060
10 tài liệu
0
6987

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1153
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1501
22/09/2018
10 tài liệu
0
10060
22/09/2018
10 tài liệu
0
6987