Tài liệu

Sang tao

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. 

“Sáng tạo”

 là gì?

 Ấp ủ một ý tưởng để đi đến những giải pháp và cách tiếp cận mới

 Dễ dàng kết nối những thông tin dường như không có liên quan trước đó, phối hợp 

chúng để tạo ra những cách thức tiếp cận mới.

 Xác định những vấn đề khác thường đòi hỏi những phương pháp giải quyết duy nhất.

 Tư duy theo cách khác với những cách thông thường để tìm những phương thức tiếp 

cận vấn đề tốt hơn 

Sáng tạo (Creativity)

1

B1- 

SÁNG TẠO

B1- 

SÁNG TẠO

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

Sáng tạo”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Thinh thoang có những ý tưởng và phương pháp làm việc mới  để hoàn thành công
việc.

-

Có đóng góp nhiêu ý kiên và ý tưởng mới trong các buôi thao luân nhóm.

-

Buộc ban thân phai suy nghĩ vươt ngoài những tư duy đương nhiên, theo lôi mon.

-

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

-

Thường xuyên có những ý tưởng và phương pháp tiếp cận mới trong công việc.

-

Thương xuyên đóng góp những suy nghĩ có chât lương trong việc phát triên ý tưởng
mới.

-

Luôn thách thưc những ý kiên và cách làm chuân mưc nhăm đem đên những cách tôt
hơn, hiệu qua cao hơn.

-

Biêt áp dung những kiên thưc trái ngành, khác chuyên môn đê sáng tao trong công
việc.

-

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Có ý tưởng hay và sáng tao trong ca công việc thương nhât lân tinh thê khân câp.

-

Khơi dậy được sự sáng tạo ở những người khác thông qua việc động viên khuyến khích
hoặc cùng cộng tác 

-

Thương xuyên suy nghĩ vươt ngoài giới han binh thương đê tim kiêm phương pháp
hiệu quả hơn.

-

Quan tâm đên nhiêu pham vi rộng mà ngươi khác có thê bỏ qua đê tim kiêm những ý
tưởng mới, sáng tao.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Tân dung những cách phân tích độc đáo đê đưa ra ý tưởng sáng tao trong các lĩnh vưc
phức tạp, đa chức năng.

-

Luôn thúc đẩy bản thân và những ngươi khác trong đơn vị mở rộng giới han ý tưởng và
phương pháp làm việc có sẵn

-

Luôn tìm tòi, kết hợp những thông tin có vẻ như không liên quan đến nhau để phát
triển những phương pháp mang tính chiến lược và sáng tạo.

-

Có trí tưởng tương phong phú, biêt nhin vân đê từ nhiêu góc độ khác nhau đê ra đươc ý
tưởng mới.

Tuy nhiên, nếu bạn quá say mê vối việc tìm kiếm các ý tưởng mới thì bạn có thể lãng phí thời

gian; có thể làm quá nhiều việc một lúc; có thể là người thiếu đầu óc tổ chức; đôi khi sẽ cảm

thấy cô độc, làm việc nhóm không hiệu quả và có thái độ không hợp tác với những người

nghèo ý tưởng.

Sáng tạo (Creativity)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

 Liệu tôi có thể thoát ra khỏi sự bế tắc bằng cách khác được không?

 Tôi có thể tìm kiếm cách khác để giải quyết vấn đề này không?

 Ý tưởng nào của tôi có thể đóng góp vào thành công của nhóm?

 Tôi có thể sắp xếp các ý tưởng của mình bằng cách nào để có thể theo kịp những người làm

việc hiệu quả nhất?

 Cách làm việc tốt nhất là gì?

 Có những ý tưởng nào của đồng nghiệp mà tôi chưa phối hợp được vào công việc hiện tại

của mình? 

Hướng dẫn thực hành:

 Nghiên cứu những cách làm việc tốt nhất của các công ty khác. Tìm hiểu nguyen nhân mà

những phương pháp làm việc đó có hoặc không thể áp dụng cho nhóm bạn. Chỉnh chúng

cho phù hợp với nhóm của bạn

 Trao đổi với đồng nghiệp và các nhà quản trị ở các đơn vị khác. Phát hiện những việc mới

họ đang làm và cách họ cải tiến quy trình làm việc.

 Cùng với cấp trên giải quyết một vấn đề khó khăn mà nhóm của bạn đang phải đối mặt.

Xin ý kiên của người đó về phương pháp bạn phân tích vấn đề.

 Làm việc với một đồng nghiệp có phương pháp sáng tạo cao. Nói chuyện với người đó

những chiến lược và phương pháp để đi tới những ý tưởng và phương pháp tiếp cận mới.

Thu thập thông tin phản hồi về ý tưởng của bạn.

 Trao đổi với những người nổi tiếng trong việc có những ý tưởng mới, xuất sắc xem những

ý tưởng mới, xuất sắc xem những ý tưởng đó là gì? Quá trình đi tới những ý tưởng đó

 Trao đổi các ý tưởng với một chuyên gia. Hỏi ý kiến của người đó về mức độ sáng tạo của

các ý tưởng này của bạn.

Sáng tạo (Creativity)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực sáng tạo của nhân viên.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2825
1 tài liệu
0
816
8 tài liệu
0
4794
7 tài liệu
0
3988
6 tài liệu
0
3560

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2825
17/09/2018
1 tài liệu
0
816
17/09/2018
8 tài liệu
0
4794
17/09/2018
7 tài liệu
0
3988
17/09/2018
6 tài liệu
0
3560