Tài liệu

Redeployment & retirement

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chỉ số KPI cho 

Redeployment & retirement 

Stt English

VietNamese

01

Average performance scores of 
departing employees

 

Average performance scores of 
employees that leave the organization 
(voluntarily and unvoluntarily) within 
measurement period.

02

Average retirement age

 

Average age of employees that retire.

03

Cost of replacing a key worker vs re-
training, re-deploying and retaining

 

The cost of sourcing a new skilled 
worker vs the cost of re-training and re-
deploying an existing experienced 
worker (as a possible alternative to 
forced selection - in the prevaling global
shortage of key talent)

04

% of early retirements

 

Percentage of early retirements.

Unit: Percentage

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
426
0 trang
0
389
0 trang
0
393
0 trang
0
396
0 trang
0
406
0 trang
0
431
0 trang
0
649

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
663
2 tài liệu
0
1014
1 tài liệu
0
563
1 tài liệu
0
552

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
2 tài liệu
0
987
17/01/2019
1 tài liệu
0
663
17/01/2019
2 tài liệu
0
1014
17/01/2019
1 tài liệu
0
563
17/01/2019
1 tài liệu
0
552