Tài liệu

Quyet toan thue TNCN (09)- Tien luong_tien cong

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Mẫu số: 09/KK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

84 /2008/TT-BTC ngày 

30/9/2008 của Bộ Tài chính) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ  tiền lương,  tiền công và 

 cá nhân có  thu nhập từ kinh doanh) 

Chính thức:  [     ]           Bổ sung: [   ]    Lần: [     ] 

[01] Kỳ tính thuế: Năm .......  

 
[02]
 Họ và tên cá nhân:……………....………...………………....................... 

[03] Mã số thuế: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   

 

 

[04] Địa chỉ: …………....………...…………….………………… 
[05] Điện thoại:…….......…..[06] Fax:……..…….... [07] Email:…………….. 

 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 

Số tiền 

Tổng thu nhập chịu thuế 

[08] 

a Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 

[09] 

b Tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh 

[10] 

 c 

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam 

[11] 

Các khoản giảm trừ 

[12] 

a Cho 

bản thân cá nhân 

[13] 

b Cho 

những người phụ thuộc được giảm trừ 

[14] 

c Giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học 

[15] 

Giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc 

[16] 

3 Tổng thu nhập tính thuế 

[17] 

4 Tổng số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế 

[18] 

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ tính thuế 

[19] 

a  Đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công  

[20] 

b  Đã tạm nộp đối với thu nhập từ kinh doanh 

[21] 

c  Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) 

[22] 

6 Tổng số thuế phải nộp trong kỳ  

[23] 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

những số liệu đã khai./.

 

………………, ngày … tháng … năm ...…… 

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3543
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3443
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3176
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9432
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5800
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0