Tài liệu

QUYET DINH CTHĐQT

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN 

-------------------------------- 

Số: ________/HĐQT/KC24

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày __tháng  10 năm ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần KC24

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày … tháng… năm ...;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Triển khai áp dụng hệ thống Chức Năng Nhiệm Vụ các Phòng Ban, hệ thống Bản
Mô Tả Công Việc theo chức danh phù hợp với cơ cấu tổ chức mới tại toàn bộ các phòng
ban của Công ty KC24 và các đơn vị trực thuộc (các nhà máy đường 1, 2 và nhà máy
cồn, Tổ tự  động hoá).

Điều 2: Thời gian hiệu lực của việc áp dụng này là từ ngày…. tháng… năm ....

Điều 3: Tổng Giám đốc, Giám đốc các nhà máy, các Trưởng phòng chức năng, phòng
Nhân sự công ty KC24 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội ngày… tháng…. Năm ...

Nơi nhận:

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Như điều 3;
- Lưu VT

1

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7560

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
10 tài liệu
0
7560