Tài liệu

Quyet dinh ban hanh noi quy lao dong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP …………….

V/v: Ban hành nội quy lao động

Căn cứ bộ luật lao động ngày 23/06/1994, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao

động ngày 02/04/2002.

Căn cứ Nghị định 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn

một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số

33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động và trách nhiệm vật

chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ.

Căn cứ giấy phép kinh doanh số: 4103002474 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh

cấp ngày 09 tháng 07 năm 2004;

Căn cứ vào tình hình phát triển của Công ty ngày một lớn mạnh và cũng để Công ty đi vào

hoạt động một cách có nề nếp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bảng Nội quy Lao động của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền

nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với quyết định này đều

bãi bỏ.

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.HCM, Ngày  09  tháng  05   năm 2007

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 3. Các Ông (Bà), Trưởng (Phó), Phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Phòng Lao động TBXH-Q10;

- Lưu đơn vị.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu, quy trình xây dựng sổ tay nhân viên

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
642
0 trang
0
727
0 trang
0
709
0 trang
0
547
0 trang
0
679
0 trang
0
646
0 trang
0
713
0 trang
0
1128

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1146
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1497
5 tài liệu
0
3285
10 tài liệu
0
10011

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1146
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1497
22/09/2018
5 tài liệu
0
3285
22/09/2018
10 tài liệu
0
10011