Tài liệu

Quycheluong

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

2/27/2011

1

XÂY DỰNG
QUY CHẾ LƯƠNG

Ngô Quý Nhâm

http://ocd.vn

Ngô Quý Nhâm

CẤU TRÚC CỦA QUY CHẾ LƯƠNG

i.

Quy định chung:

Mục tiêu

Đối tượng áp dụng

g p

g

Nguyên tắc xây dựng quy chế

ii.

Quỹ tiền lương: cấu trúc, nguồn, nguyên tắc phân phối

iii.

Thu nhập của cán bộ nhân viên: cấu trúc, nguyên tắc xác định

iv.

Quỹ thưởng và nguyên tắc phân phối

v.

Tổ chức thực hiện

vi.

Phụ lục

Hệ thống chức danh và khung lương

Khung, bậc lương

Hướng dẫn tính lương

Hướng dẫn tính thưởng

background image

2/27/2011

2

II. SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG

Tổng quỹ tiền lương

V

TL

= V

L

+ V

TH

V

L

: là quỹ lương. 

Quỹ lương được trả cho vị trí

công việc, năng lực cá nhân và kết quả công
việc mà các cá nhân đạt được trong kỳ.

V

TH

: là quỹ thưởng. 

Quỹ thưởng V

TH

trong quĩ

tiền lương được giải ngân vào cuối năm sau

ế

ế

khi có quyết toán, theo nguyên tắc chia hết
cho những ai được thưởng

III. THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN

Cơ cấu thu nhập hàng năm của một nhân viên: 

TN = L + T + P

C

+ L

K

Trong đó: 

TN là tổng thu nhập cá nhân

L là lương trả cho vị trí, năng lực và kết quả công
việc của cá nhân

T là tiền thưởng mà cá nhân được nhận.

P

C

là phụ cấp

L

K

là lương trả cho nhân viên trong các trường

hợp khác như quy định tại Chương IV

background image

2/27/2011

3

III. THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN

Tiền thưởng (T) 
Bao gồm các loại thưởng trả vào cuối năm theo kết

quả hoạt động của công ty trong trường hợp sau:

Là thành viên của một nhóm được thưởng vì kết
quả công việc xuất sắc

Là cá nhân được đánh giá kết quả công việc tốt

Là nhân viên thuộc đối tượng thưởng theo tiêu

g

g

chí của quỹ thưởng nóng của Tổng giám đốc

III. THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN

Phụ cấp:

Phụ cấp thu hút (P

T

). 

Nhân viên nằm trong diện đối tượng thu hút

theo chính sách của công ty

Phụ cấp thâm niên (P

TN

): tính theo số năm làm việc tại công ty.

Phụ cấp trách nhiệm (P

TR

)  

Phụ cấp kiêm nhiệm (P

KN

)

khi đảm nhận những công việc kiêm nhiệm

Lương  chế độ khác (L

K

(xem chế độ khác)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
4649
2 tài liệu
0
1277
4 tài liệu
0
2444
4 tài liệu
0
2181
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
7 tài liệu
0
4649
17/01/2019
2 tài liệu
0
1277
17/01/2019
4 tài liệu
0
2444
17/01/2019
4 tài liệu
0
2181
17/01/2019
0 tài liệu
0
0