Tài liệu

Quy trình xuất nhập vật tư và quản lí kho

12/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

QUY TRÌNH

XUẤT NHẬP VẬT TƯ VÀ QUẢN LÝ KHO

MàSỐ: QT.......

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định thống nhất cách thức bảo quản, quản lý các vật tư, hàng hoá lưu giữ trong

kho của nhà máy, các tổ đội, Ban chi huy các công trình trực thuộc Công ty.

Nhằm xác nhận số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hoá nhập kho xuất kho làm căn cứ

ghi thẻ kho nhằm quản lý thiết bị một cách chính xác.

Quản lý vật tư hàng hóa theo một qui trình xuyên suốt từ khâu nhập kho, xuất kho

cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho. 

Cân đối được lượng vật tư hàng hóa tồn kho với kế hoạch sản xuất nhằm đưa ra quyết

định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này được áp dụng cho các kho tại nhà máy, các công trường. 

3. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT:

Lưu kho bảo quản hàng hoá: là quá trình tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản, kiểm tra nhằm

hạn chế đến mức thấp nhất sự mất mát, hư hỏng, giảm sút chất lượng hàng hoá và thuận tiện

khi xuất hàng từ kho ra.

4. NỘI DUNG:

A./ Nhập vật tư

4.1 Lưu đồ:

background image

                  QUI TRÌNH 
                  XUẤT NHẬP VẬT TƯ 

       VÀ QUẢN LÍ KHO

Mã số

QT….

Ngày ban hành

30/12/2016

Lần ban hành

01

Lần sửa đổi

00

Bước 

Trách

nhiệm

Nội dung

Thời gian 

BM đính

kèm

Bước 1

Phòng VT,

Nhà máy/Đội

thi công 

Khi hàng về

đến kho/công

trình 

Bước 2

Lãnh đạo

NM/Đội, CB

kỹ thuật, Thủ
kho, Kế toán 

Ngay sau khi

hàng về kho  

BM-16-01

Bước 3

Thủ kho, Kế

toán 

Sau kiểm tra 

BM-16-02

BM-16-03

Bước 4

CBKT, Thủ

kho, Kế toán

nhà máy/Xí

nghiệp 

Sau hoàn thiện

phiếu nhập kho

Bước 5

Thủ kho, Kế

toán nhà

máy/Xí
nghiệp 

Ngay trong

ngày  

BM-16-04

Bước 6

Thủ kho, Kế

toán nhà

máy/Xí
nghiệp 

Ngay trong

ngày 

BM-16-05

Bước 7

Thủ kho, Kế

toán nhà

máy/Xí
nghiệp 

Thường xuyên

(theo tuần,

tháng..)

BM-16-11

4.2 Diễn giải lưu đồ

4.2.1 Tiếp nhận vật tư/hàng hoá:

Vật tư, thiết bị về 

kho/chân công trình

Vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá

Lập thẻ kho 

Kiểm tra 

Báo phòng

Vật tư 

Ko đáp  ứng

Lập phiếu nhập kho 

Đáp ứng

Lập bảng theo dõi X-N-T  

Tổng hợp báo cáo 

background image

                  QUI TRÌNH 
                  XUẤT NHẬP VẬT TƯ 

       VÀ QUẢN LÍ KHO

Mã số

QT….

Ngày ban hành

30/12/2016

Lần ban hành

01

Lần sửa đổi

00

Khi vật tư thiết bị về kho/công trường, Phòng vật tư, ban lãnh  đạo nhà máy, xí

nghiệp, đội thi công, các bộ phận liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và tiến hành làm các

thủ tục nhập hàng. 

4.2.2 Kiểm tra:

Lãnh đạo nhà máy/đội, cán bộ kỹ thuật, thủ kho, kế toán công trình có trách nhiệm

kiểm tra và nghiệm thu chặt chẽ chủng loại, số lượng, chất lượng vật tư, hàng hoá trước khi

nhập kho, trong đó:

*./ Lãnh đạo nhà máy/đội: Kiểm tra tổng thể lô, kiện hoặc vật tư, hàng hoá nhập kho

*./ Kế toán nhà máy/đội kiểm tra chứng từ nhập: Tài liệu, hồ sơ liên quan đến hàng

hoá Hoá đơn mua hàng, chứng chỉ xuất xứ hàng hoá, phiếu xuất kho của nhà cung

ứng... (các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản nếu có).

*./ Cán bộ kỹ thuật nhà máy/đội: kiểm tra chặt chẽ chủng loại, chất lượng hàng hoá,

vật tư nhập.

*./ Thủ kho: kiểm tra số lượng vật tư/hàng hoá, đối chiếu với các tài liệu, hồ sơ.

Trường hợp vật tư, hàng hoá đạt yêu cầu cán bộ kỹ thuật, thủ kho tiến hành thiết lập

phiếu kiểm tra vật tư, máy thiết bị theo BM-16-01, biên bản bàn giao hàng hoá theo (xem

QT-15) hoặc theo mẫu của nhà cung cấp đối với các loại hàng hoá đặc biệt như xi măng,

thép, máy xây dựng…  

Trường hợp không đạt yêu cầu, nhà máy/đội có trách nhiệm báo phòng vật tư liên hệ

với nhà cung ứng nhằm có hướng điều chỉnh phù hợp.   

4.2.3 Lập phiếu nhập kho:

Đối với các loại hàng  hóa cấp thường xuyên liên tục như cát, các loại đá khi xuất

nhập trực tiếp ra công trường sử dụng Biên bản giao nhận vật tư theo BM-16-03 hoặc có thể

sử dụng Phiếu nhập kho theo BM-16-02 hoặc theo mẫu số 02-VT của Bộ tài chính.

        Lưu trữ đầy đủ các phiếu kiểm định hàng sau khi qua kiểm tra (nếu có) hoặc kết quả

thí nghiệm, chứng chỉ của nhà sản xuất.

Nếu  trong quá trình nhập hàng phát hiện có sai sót, thủ kho phải:

+ Chủ động giải quyết sai sót, sau đó báo cáo cho lãnh đạo nhà máy/đội hoặc phòng

vật tư biết (trường hợp phát sinh không quá nghiêm trọng). 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ tổng hợp tài liệu phòng vật tư: Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, quy trình mua hàng, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận