Tài liệu

Quy trình quản lí nhân sự

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Ngo Quang Thuat

HR process  - Taphuco

Date: 09/26/2018

Page 1 of 16

    Ngừơi thực hiện

                                       Qui trình

       Tài liệu/Hồ sơ

Biểu mẫu

                                                           Diễn giải

BP có nhu cầu

Phiếu đề xuất NS

NSU - 01

Căn cứ: Theo đề xuất của các BP, QĐ - KH thành lập mở rộng _

Cty (PTCHC)

QĐ, KH mở rộng, _

bộ phận

thành lập

TP TCHC

0

Xem xét đề xuất của các BP có đúng không? Nếu sai, yêu cầu_

bộ phận sửa lại

Ban Giám đốc

Duyệt chỉ tiêu nhân sự

TP TCHC

Kế hoạch tuyển dụng

NSU - 02

Xác định nguồn, phương pháp tuyển dụng, chi phí tuyển dụng

Ban Giám đốc

Duyệt nguồn tuyển dụng, chi phí tuyển dụng

TP TCHC, nhân viên 

Thông báo tuyển dụng

NSU - 03

Thông báo ghi rõ: vị trí, SL tuyển, hồ sơ, điều kiện và thông _

quản lý nhân sự

Ma trận tuyển dụng

NSU - 04

báo trên các nguồn tuyển dụng, làm thủ tục thanh toán chi phí

thông báo.

Ma trận tuyển dụng nêu ra việc lựa chọn phương pháp và _

nguồn tuyển dụng

TP TCHC

Nhu cầu tuyển dụng

Lên kế hoạch tuyển dụng

Tiến hành tuyển dụng qua các phương tiện

background image

Ngo Quang Thuat

HR process  - Taphuco

Date: 09/26/2018

Page 2 of 16

Nhân viên QLNS

Sổ tiếp nhận HS

NSU - 05

Hồ sơ đầy đủ: SYLL (2 bản chính), ĐXV (01), GKSK (01 bản _

TP TCHC (vị trí quan 

Phiếu nhận HS

NSU - 06

có giá trị không quá 6 tháng, Giáy tạm vắng với các tỉnh ngoại_

trọng)

TP HCM có giá trị không quá 6 tháng, CMND bản sao công 

chứng); kiểm tra tuổi, chuyên môn theo yêu cầu

Nhân viên QLHS

Nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoặc hẹn bổ sung hồ sơ_

trước khi thử việc

Người phỏøng vấn (_

Bản đăng ký xin việc

NSU - 07

Đạt yêu cầu thì Trưởng bp xác nhân vào NSU - 06, chuyển ứng

PTCHC chỉ định - nếu

Thông báo phỏng vấn

viên về Phòng TCHC để làm Thủ tục nhân việc

thấy cần phòng vấn)

Trưởng BP có nhu cầu

Nhân viên QLNS

Hợp đồng thử việc

NSU - 08

Khi nhận việc (làm HĐ thử việc, phát hành giấy nhận việc _

Giấy nhận việc

NSU - 09

bắt buộc phải có đủ hồ sơ

Thẻ chấm công

NSU - 10

Hồ sơ không trả lại ứng việc khi đã thử việc (có thể có ngoại lệ)

Phiếu đánh giá NV 

NSU - 11

Danh sách NS tuyển 

NSU - 12

trong tháng

Quyết định mức lng

NSU - 19

thử việc

Trưởng BP có nhu cầu

Xác nhận vào giấy nhận việc

Tiếp nhận hồ sơ, kèm phỏng vấn sơ bộ

Phỏng vấn, kiểm tra tay nghề

Làm thủ tục nhận thử việc

Thử việc

Ứng viên không đạt 

yêu cầu

background image

Ngo Quang Thuat

HR process  - Taphuco

Date: 09/26/2018

Page 3 of 16

TP TCHC

Giấy nhận việc

NSU - 13

Nhân viên QLNS

NSU - 14

Nhân viên QLNS

Hợp đồng lao động

NSU - 15

Ký hợp đồng lao động theo uỷ quyền (có con dấu)

Danh sách lao động _

NSU - 16

Đăng ký Danh sách lao động với Phòng LĐTBXH huyện

tháng, quí

Trưởng phòng TCHC

Kiểm tra danh sách lao động

Nhân viên QLNS

Lập hồ sơ vào file theo thứ tự tăng dần (1,2,3..)

File# Lí lịch CNV Cty

NSU - 17

Nhập lý lịch NV vào file lí lịch CNV toàn Cty

Trưởng phòng TCHC

Trưởng BP có nhu cầu

Phiếu để xuất mức lng

NSU - 18

Trưởng phòng TCHC

Quyết định mức lng

NSU - 19

Ban Giám đốc

chính thức

Nhân viên chế độ

Danh sách đóng BHYT

NSU - 20

bổ sung tháng

Làm Thủ tục tiếp nhận chính thức

Ký hợp đồng lao động

Làm BHYT

Quyết định mức lương

Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân sự

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
865
5 tài liệu
0
3255
3 tài liệu
0
1691
4 tài liệu
0
2772
2 tài liệu
0
1386
1 tài liệu
0
853
4 tài liệu
0
5227
2 tài liệu
0
1238
6 tài liệu
0
3486

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
865
26/09/2018
5 tài liệu
0
3255
26/09/2018
3 tài liệu
0
1691
26/09/2018
4 tài liệu
0
2772
26/09/2018
2 tài liệu
0
1386
26/09/2018
1 tài liệu
0
853
26/09/2018
4 tài liệu
0
5227
26/09/2018
2 tài liệu
0
1238
26/09/2018
6 tài liệu
0
3486