Tài liệu

Quy trình quản lí dự án đầu tư

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

MàSỐ: QT 

NGƯỜI BIÊN SOẠN

NGƯỜI XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

background image

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Mã số:

QT - 

Ngày ban hành:

3/1/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi 

Ghi chú

THEO DÕI PHÂN PHỐI

Ban Tổng Giám Đốc

Phòng Quản trị Tổng hợp 

Phòng Tổ chức

Phòng Vật tư  

background image

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Mã số:

QT - 

Ngày ban hành:

3/1/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

Phòng Tài chính-kế toán

Nhà máy Cơ khí Lilama Hà Nội 

Phòng Phát triển các Dự án Đầu tư 

Xí nghiệp, Đội/Công trình

Phòng Kinh tế Kỹ thuật 
Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn

1. MỤC ĐÍCH:

Nhằm kiểm soát quá trình thiết lập dự án và triển khai dự án từ khi bắt đầu đến khi

kết thúc theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, đúng định

hướng, tiết kiệm, chính xác và hiệu quả, thoả mãn yêu cầu của khách hàng và đối tượng tiếp

nhận sản phẩm của dự án.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng cho các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư hoặc các dự án Công ty liên danh,

liên kết thực hiện đầu tư với Công ty khác.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước, Các thành phố, tỉnh sở tại về quản lý

dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA:

Dự án đầu tư: Là một tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới,

mở rộng hoặc cải tạo các cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng

hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng của sản phẩm  đề xuất tại các đề xuất trên trong

một thời gian nhất định 

Quy trình đầu tư: Là tổng hợp các quá trình thực hiện công tác đầu tư theo quy định

hiện hành của Nhà nước.

Quá trình đầu tư: Là tập hợp các hoạt động phục vụ cho việc thực hiện đầu tư trong

một khoảng thời gian nhằm thu được kết quả đáp ứng mục tiêu đầu tư.

Chủ đầu tư: Là người chủ sở hữu vốn, người vay vốn hoặc người được giao trách

nhiệm trực tiếp quản lý và sử dung vốn để thực hiện đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Quyết định đầu tư (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư ): Là văn bản mang tính pháp

lý của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư về việc chấp thuận các mục tiêu, cơ chế, nguồn

vốn,hình thức và năng lực đầu tư cũng như các yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
22/09/2018
0 tài liệu
0
0