Tài liệu

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

QUY CHẾ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Công ty ABC

BẢNG KIỂM SOÁT

BIÊN SOẠN

Phòng Nhân sự

Bộ phận 

Ngày hoàn thành, ký nhận

Ngày hoàn thành, ký nhận

25/09/2015

25/09/2015

Ký, ghi rõ họ tên

Thảo

Hồ Phương Thảo

Ký, ghi rõ họ tên

Thảo

Hồ Phương Thảo

KIỂM SOÁT

Đơn vị kiểm soát

Đơn vị kiểm soát liên quan 

Ngày hoàn thành, ký nhận

Ngày hoàn thành, ký nhận

25/09/2015

25/09/2015

Ký, ghi rõ họ tên

Cường

Nguyễn Hùng Cường

Ký, ghi rõ họ tên

CHỈ ĐẠO VÀ PHÊ DUYỆT

Giám đốc

25/09/2015

Ký, ghi rõ họ tên

LỊCH SỬ THAY ĐỔI VĂN BẢN

Lần ban

hành

Ngày

Sửa đổi điều

khoản/mục

Nội dung (tên

điều mục)

Trang số

Lý do sửa

đổi văn bản

background image

(tóm tắt)

001

25/09/2015

Ban hành lần

đầu Quy chế

Bổ nhiệm

nhân sự

QUY CHẾ SỐ 003/2015/QT NGÀY 25/09/2015

(V/v Bổ nhiệm nhân sự)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

II. PHẠM VI

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

III. NỘI DUNG

Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng

và hiệu quả hoạt động của Đơn vị.

1.

Hoạch định cán bộ nguồn

-

Phòng nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn cho công ty. Việc xây dựng
đội ngũ các bộ nguồn phải được thể hiện qua phương án hàng năm và phương án điều chỉnh
vào tháng 6 hàng năm.

-

Việc hoạch định cán bộ nguồn bao gồm hai hình thức là nguồn các bộ mới xuất phát từ chiến
lược mở rộng kinh doanh của công ty và xây dựng đội ngũ cán bộ thay thế.

-

Đối với các cán bộ mới theo chiến lược kinh doanh của công ty, được thực hiện theo quy
trình tuyển dụng của công ty.

-

Đối với trường hợp cán bộ nguồn, cần phải lưu ý các trường hợp sau:

1.1

Xây dựng cán bộ nguồn thay thế:

-

Mỗi chức danh quản lý đều phải có một vị trí nhân viên tiềm năng để thay thế. Mẫu phiếu
thăng chức thực hiện theo: MB-BN.01.

-

Thẩm quyền phê duyệt phiếu thăng tiến như sau:

+    Giám đốc điều hành đối với các chức danh quản lý cấp phòng…..

+    Trưởng các bộ phận với các chức danh còn lại nhưng phải được TP. nhân sự phê duyệt.

-

Phiếu thăng tiến do phòng nhân sự lưu làm chương trình đào tạo và đánh giá

1.2

Xây dựng chương trình bổ trợ công việc:

-

Đối với mỗi loại công việc nhất định, phòng nhân sự phối hợp với mỗi bộ phận phải có ít
nhất hai người có thể thực hiện được công việc để có thể thay thế khi cần thiết.

-

Đối với các vị trí quan trọng, nếu như vị trí đó vắng mặt mà công việc không thể giải quyết
được thì phải có thêm nhân sự dành cho vị trí đó.

2.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm

-

Phải bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo bảng tiêu chuẩn chức danh của công ty.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
567
0 trang
0
502
0 trang
0
499
0 trang
0
495
0 trang
0
416
0 trang
0
467

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6186

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
10 tài liệu
0
6186