Tài liệu

Quy định về an toàn sức khỏe

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN & VỆ SINH LAO ĐỘNG 

I.

MỤC ĐÍCH:

-

Đảm bảo An toàn cho sức khoẻ của Các bộ – Công nhân viên Công ty.

-

Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng của Công ty.

II.

PHẠM VI:

1.

Nội qui về An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động được lập theo Qui định của Công ty 

và chế độ hiện hành của Nhà nước.

2.

Nội qui qui định việc thực hiện công tác về An toàn lao động, Vệ sinh Lao động và qui 

trình vận hành cho các loại máy móc thiết bị đang được sử dụng trong Công ty .

3.

Từ công nhân viên (CNV) ở đây dùng để chỉ những người làm việc và có hưởng quyền 

lợi, nghĩa vụ trong Công ty .

4. Từ An toàn viên (ATV) ở đây dùng để chỉ những người làm việc trong mạng lưới An 

toàn Lao động và Vệ sinh Lao động của Công ty .

III.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

1. Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai việc kiểm tra, đôn đốc công nhân 

viên thực hiện các qui định về An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động của nội qui này.

-

Ra quyết định kỷ luật công nhân viên vi phạm,

-

Tổ chức việc kiểm tra định kỳ.

2.

Ban Trật tự Vệ sinh, An toàn lao động và Quản lý thiết bị nhà xưởng (gọi tắt là Ban 

TTAT-TBNX) chịu trách nhiệm triển khai huấn luyện công nhân viên về qui định An 

toàn Lao động và Vệ sinh Lao động, qui trình vận hành thiết bị mà công nhân viên được 

sử dụng.

3.

Trạm y tế có trách nhiệm tổ chức việc điều tra tai nạn lao động tại Công ty báo cáo cho 

Phòng Tổ chức Hành chánh và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

4.

Trạm y tế lập báo cáo tình hình tai nạn lao động, các loại bệnh sáu tháng một lần gửi cho 

các Cơ quan Nhà nước quản lý có thẩm quyền. 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY

1.

Mọi Cán bộ - Công nhân viên đều có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành nội qui này.

2.  Các An toàn viên Công ty có trách nhiệm triển khai các hoạt động về mặt An toàn Lao 

động và Vệ sinh Lao động theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc Công ty và chịu trách nhiệm 

về hoạt động của mình.

CHƯƠNG III: QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động và các dụng cụ được cung cấp trong thời 

gian làm việc. CBCNV phải sử dụng đúng mục đích và đủ các trang bị đã được cung 

cấp.

2.

Trong thời gian làm việc CBCNV không được đi lại nơi không thuộc phạm vi của mình.

3.

Khi có sự cố hoặc nghi ngờ thiết bị có sự cố có thể xảy ra thì CBCNV phải báo ngay cho 

Tổ trưởng để xử lý

4.

Nếu không được phân công thì CBCNV không được tự ý sử dụng và sửa chữa thiết bị.

5.

Khi chưa được huấn luyện về qui tắc an toàn và vận hành thiết bị thì không được sử 

dụng hoặc sửa chữa thiết bị.

6.

Các sản phẩm, hàng hoá vật tư, thành phẩm đóng gói, để cách tường 0.5 mét, cách xa 

cửa thoát nạn, cầu dao điện, phương tiện chữa cháy, tủ thuốc cấp cứu.

7.

Khi sửa chữa máy phải ngắt công tắc điện và có biển báo mới sửa chữa.

8.

Khi chuẩn bị vận hành máy hoặc sau khi sửa chữa xong phải kiểm tra lại dụng cụ, chi 

tiết có nằm trên máy không và không có người đứng trong vòng nguy hiểm mới cho máy 

vận hành.

9.

Không được để dầu, mỡ, nhớt máy rơi vãi trên sàn xưởng, nơi làm việc.

10.

Trong kho phải sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, không để dụng cụ, dây điện, vật tư, trang 

thiết bị gây trổ ngại đi lại.

11.

Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, những người có mặt tại hiện trường phải:

-

Tắt công tắc điện cho ngừng máy;

-

Khẩn trương sơ cứu nạn nhân, báo cáo ngay cho nhân viên phụ trách An toàn và 

Y tế của Công ty;

-

Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

12.

Công nhân viên có nghĩa vụ báo cáo cho Đại diện lãnh đạo An toàn và Sức khỏe về sự 

cố tai nạn lao động, về việc vi phạm nguyên tắc An toàn Lao động xảy ra tại Công ty.

13.

Khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn tại nơi làm việc của mình, công nhân viên lập tức rời 

khỏi khu vực nguy hiểm và báo ngay cho An toàn viên để xử lý.

14.

Không được tháo dỡ hoặc làm giảm hiệu quả các thiết bị An toàn Lao động có trong 

Công ty.

15

Công nhân viên phải thực hiện theo sự chỉ dẫn của bảng cấm, bảng hướng dẫn An toàn 

nơi sản xuất.

CHƯƠNG IV: QUI ĐỊNH VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

1.

Trong giờ làm việc, công nhân viên phải sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, 

phương tiện dụng cụ đã được Công ty cấp phát trong thời gian làm việc.

2.

Toàn thể công nhân viên phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và gọn gàng nơi làm việc của mình 

gồm:

-

Vệ sinh công nghiệp chung toàn Công ty.

-

Các thiết bị do mình phụ trách phải được kiểm tra định kỳ do Công ty qui định.

3.

Công nhân viên phải giữ gìn sạch sẽ và nhắc mọi người giữ sạch sẽ nơi làm việc, ăn 

uống và nơi vệ sinh công cộng.

4.

Công nhân viên phải tham gia chương trình chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ 

hàng năm do Công ty tổ chức.

5.

Công ty chỉ cho phép công nhân viên vào công ty làm việc với trạng thái cơ thể tâm lý 

bình thường. Tổ trưởng có thể buộc công nhân viên ngừng việc khi phát hiện công nhân 

viên có sử dụng chất kích thích như ma túy, rượu, bia v.v.

6.

Những công nhân viên vận hành máy móc thiết bị khi cơ thể tâm lý bình thường. Trong 

khi làm việc hoặc vận hành máy,  nếu công nhân viên cảm thấy cơ thể không bình 

thường có thể dẫn đến tai nạn lao động thì phải ngưng việc ngay và báo cho Tổ trưởng 

giải quyết kịp thời.

7.

Công nhân viên phải báo cáo với Trạm Y tế Công ty về bệnh của mình (đặc biệt là bệnh 

truyền nhiễm, dễ lấy) để được chữa kịp thời. Công nhân viên nghiện may tuý phải đi 

trung tâm cai nghiện bắt buộc theo qui định của pháp luật.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3309
2 tài liệu
0
1962
3 tài liệu
0
2200
1 tài liệu
0
683
5 tài liệu
0
2706
1 tài liệu
0
739
1 tài liệu
0
724
1 tài liệu
0
754
3 tài liệu
0
1862
10 tài liệu
0
5974
1 tài liệu
0
764

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3309
26/09/2018
2 tài liệu
0
1962
26/09/2018
3 tài liệu
0
2200
26/09/2018
1 tài liệu
0
683
26/09/2018
5 tài liệu
0
2706
26/09/2018
1 tài liệu
0
739
26/09/2018
1 tài liệu
0
724
26/09/2018
1 tài liệu
0
754
26/09/2018
3 tài liệu
0
1862
26/09/2018
10 tài liệu
0
5974
22/09/2018
1 tài liệu
0
764