Tài liệu

Quy định quản lý văn phòng phẩm

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

 VĂN PHÒNG PHẨM

I  - MỤC ĐÍCH:

Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử 

dụng tiết kiệm.

II –   PHẠM VI:

Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty .

III – ĐĨNH NGHĨA:

-

VPP: “văn phòng phẩm”

IV – NỘI DUNG:

1. Định mức sử dụng:

-

Mỗi loại VPP phải có định mức sử dụng.  Phòng HCNS lập định mức sử dụng tạm 
tính, định mức sử dụng tạm tính được thảo luận thống nhất với Trưởng bộ phận, sau 
đó chuyển BGĐ Công ty duyệt.

-

Hàng quý, Phòng HCNS có trách nhiệm rà soát lại định mức sử dụng VPP cho phù 
hợp, trường hợp do có sự thay đổi, Trưởng bộ phận đề nghị Phòng HCNS cùng 
nghiên cứu để thay đổi định mức. 

2. Cấp phát định kỳ:

-

Trước ngày 28 hàng tháng, các bộ phận lập giấy đề nghị VPP của tháng sau theo biểu 
mẫu:  1/BM – QDQLVVP, chuyển  Trưởng bộ phận duyệt, sau đó chuyển  Phòng 
HCNS xem xét.

-

Phòng HCNS có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng theo quy định, nếu không 
đúng thì chuyển cho bộ phận đề nghị chỉnh sửa lại, nếu đúng thì chuyển BGĐ duyệt.

-

Căn cứ trên giấy đề nghị được duyệt, Phòng HCNS tiến hành liên hệ nhà cung ứng để 
mua VPP theo yêu cầu.  

-

VPP được mua làm 02 lần, lần 1 từ ngày 01 – ngày 05 của tháng, lần 2 từ ngày 15 – 
20 của tháng.  Mỗi lần mua bằng 60 % tổng nhu cầu của tháng (mức tồn kho là 20 
%).

-

Việc cấp phát thực hiện làm 02 lần, lần 1 từ ngày 01 – ngày 05 của tháng, lần 2 từ 
ngày 15 – 20 của tháng. Mỗi lần cấp phát bằng 50 % nhu cầu của tháng.  Sau khi 
kiểm tra xong thì người nhận VPP ký tên vào thẻ kho mã số: 2/BM-QDQLVVP.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

3. Cấp phát đột xuất:

-

Khi có nhu cầu VPP đột xuất, người có nhu cầu lập giấy đề nghị VPP theo biểu mẫu: 
1/BM – QDQLVVP, chuyển Trưởng bộ phận duyệt, sau đó chuyển Phòng HCNS 
xem xét.

-

Phòng HCNS có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng theo quy định, nếu không 
đúng thì chuyển cho bộ phận đề nghị chỉnh sửa lại, nếu đúng thì chuyển BGĐ duyệt.

-

Căn cứ trên giấy đề nghị được duyệt, Phòng HCNS tiến hành liên hệ nhà cung ứng để 
mua VPP theo yêu cầu.  

-

VPP được cấp phát ngay sau khi nhận về cho người sử dụng. Việc cấp phát cũng phải 
ký nhận vào thẻ kho.

3.  Quản lý và sử dụng VPP:

-

CNV được cấp phát VPP phục vụ cho công việc được giao trên cơ sở đúng mục đích 
sử dụng, sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí.

-

Trưởng bộ phận là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trực tiếp việc sử 
dụng VPP của CNV trực thuộc.

-

Phòng HCNS có trách nhiệm lập thẻ kho theo dõi sử dụng VPP trong công ty. Đảm 
bảo định mức tồn kho là 20 %. 

V. Tài liệu tham khảo: không có.

VI. Ph

 

 ụ Lục: 

 

 

Giấy đề nghị VPP 

biểu mẫu: 1/BM-QDQLVPP

Thẻ kho VPP  

biểu mẫu: 2/BM-QDQLVPP



GIẤY ĐỀ NGHỊ VĂN PHÒNG PHẨM
Bộ phận
:
……………………………………………………………………………………………
Tháng …..năm 200….

STT

TÊN VPP

ĐVT Số 

lượng

STT

TÊN VPP

ĐVT

Số lượng

1 Giấy A4

Gram

36

Bìa nút 

Cái

2 Giấy Decal

Gram

37

Bìa lá

Cái

3 Bìa A4 màu

Tờ

38

Tămpon

Cái

4 PXK lớn 

Quyển

39

Hộp mực dấu

Hộp

5 PXK nhỏ

Quyển

40

Kéo bấm

Cây

6 PNK lớn 

Quyển

41

Dao trổ giấy

Cây

7 Phiếu thu

Quyển

42

Lưỡi dao trổ nhỏ

Cây

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

8 Phiếu chi

Quyển

43

Bút lông bảng xanh

Cây

9 Sổ tạm ứng

Quyển

44

Bút lông bảng đỏ

Cây

10 Sổ quỹ tiền mặt

Quyển

45

Bút lông dầu xanh

Cây

11 Sổ chi tiết thanh toán

Quyển

46

Tập 100 tr

Quyển

12 Sổ tiền gửi ngân hàng

Quyển

47

Tập 200 tr

Quyển

13 Kéo 

Cây

48

Chuốt chì

Cái

14 Thước kẻ 30cm

Cây

49

Hồ nước Bến Nghé 35 ml

Chai

15 Thước kẻ dẽo

Cây

50

Kẹp bướm 

Cái

16 Đĩa mềm

Cái

51

Kệ rổ nhựa

Cái

17 Đồ bấm kim

Cái

52

Gỡ kim càng cua

Cái

18 Kim bấm

Hộp

53

Bìa phân trang màu

Tờ

19 Bấm lỗ

Cái

54

Bút nhủ bạc

Cây

20 Accor nhựa

cái/hộp

55

Bút chì 2B

Cây

21 Bút dạ quang TL

Cây

56

Bút xóa TL

Cây

22 Giấy than Horse lớn

Tờ/xấp

57

Bút TL027 xanh

Cây

23 Giấy than Horse nhỏ

Tờ/xấp

58

Bút TL027 đỏ

Cây

24 Giấy Note 3x3

Xấp

59

Ruột chì vàng

Hộp

25 Keo trong lớn

Cuộn

60

Keo mouse

cuộn

26 Keo vàng

Cuộn

61

Bìa lỗ nylon

Cái

27 Keo trong 1,2F

Cuộn

62

 

 

28 Keo trong VP

Cuộn

63

 

 

29 Keo giấy 1,2F

Cuộn

64

 

 

30 Keo giấy 2,4F

Cuộn

65

 

 

31 Keo 2 mặt 1,2F

Cuộn

66

 

 

32 Keo 2 mặt 2,4F

Cuộn

67

 

 

33 Bìa còng 3F

Cái

68

 

 

34 Bìa còng 5F

Cái

69

 

 

35 Bìa trình ký đôi

Cái

70

 

 

Ngày….tháng…..năm 200…

Giám đốc duyệt

Phòng HCNS

Trưởng bộ phận

Người đề nghị

THẺ KHO VĂN PHÒNG PHẨM
Tên văn phòng phẩm:
…………………………………………………………………………………..
Đơn vị tính:
……………………………………………………………………………………………..

Nhập

Xuất

Ngày

Số 

lượng

Đ.v sản 

xuất

Nhà cung 

ứng

Ghi chú

Ngày

S.lượng

Người 

nhận

B.phận

Ký tên

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2759
1 tài liệu
0
812
10 tài liệu
0
6395
3 tài liệu
0
1978
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2912
1 tài liệu
0
729
3 tài liệu
0
2375
2 tài liệu
0
2077
1 tài liệu
0
789
1 tài liệu
0
772

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2759
22/09/2018
1 tài liệu
0
812
26/09/2018
10 tài liệu
0
6395
26/09/2018
3 tài liệu
0
1978
26/09/2018
1 tài liệu
0
799
26/09/2018
5 tài liệu
0
2912
26/09/2018
1 tài liệu
0
729
26/09/2018
3 tài liệu
0
2375
26/09/2018
2 tài liệu
0
2077
26/09/2018
1 tài liệu
0
789
26/09/2018
1 tài liệu
0
772