Tài liệu

Quy định quản lí tài sản

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

Phần này đang update

A/TÀI SẢN HỮU HÌNH:
1. Nhà xưởng:
-

Hồ sơ nhà xưởng: hồ sơ được phép xây dựng như quyết định sử dụng đất, bản vẽ, giấy 
PCCC, phương án xử lý nước thải – môi trường, giấy nộp tiền sử dụng đất.

-

Bảo trì kiểm tra: tường, cửa, mái che, hàng năm đánh giá lại hiện trang.

2. Hệ thống kho bãi:

3. Máy móc thiết bị:
3.1 Máy may:
3.2 Máy cắt:
3.3 Máy bên hoàn thành:
3.4 Hệ thống lò hơi:
-

Có qui định thời gian bảo trì theo thủ tục bảo trì, báo cáo tình hình bảo trì ba tháng một lần.

-

Qui định về việc bảo trì, sử dụng máy móc đối với một số CBCNV.

-

Qui định hạn mức vật tư thay thế

-

Qui định về việc đi mượn, cho mượn vật tư máy móc

4. Nguyên phụ liệu sản xuất:
4.1 Vải và phụ liệu:
-

Qui định về thủ tục mua hàng

-

Qui định về việc bảo quản và luân chuyển hàng hoá nội bộ.

-

Qui định về việc sử dụng sản phẩm hư, sản phẩn thừa, vải vụn…

4.2 Xăng công nghiệp:

4.3 Axeton: Kho chứa

5. Trang thiết bị bảo hộ lao động:
-

Danh mục trang thiết bị

-

Phiếu cấp phát

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

6. Thiết bị Phòng cháy chữa cháy:
-

Danh mục thiết bị.

-

Qui định bảo quản và sử dụng

-

Qui định về việc kiểm tra (tháng/lần) có số cho mỗi bình. Khi xác thì kiểm soát được xạc 
lần nào, bao nhiêu?

7. Vận tải:
7.1 Xe hơi:
7.2 Xe tải:
Kiểm soát xăng bị thất thoát.

8. Văn phòng phẩm:
-

Một biểu mẫu đề nghị sử dụng văn phòng phẩm thống nhất thiết kế để sử dụng cho tất cả 
các bộ phận (
Phòng TC).

-

Từ ngày 25 đến 30 cuối tháng các bộ phận nộp giấy đề nghị VPP cho Phòng TC, bộ phận 
nào chưa nộp Phòng TC có trách nhiệm nhắc nhở. Các bộ phận không nộp coi như không có 
nhu cầu VPP.

-

Phòng TC có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng VPP của các bộ phận và đưa ra ý kiến. 
Định mức VPP được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các bộ phận các tháng trước, ý kiến 
của bộ phận có nhu cầu, phòng TCHC.  Việc xem xét lại định mức được tiến hành 3 tháng / 
lần.

-

Trường hợp GĐ duyệt. Phòng TC có trách nhiệm chuyển bản chính cho bộ phận vật tư, giữ 
lại 01 bản photo để quản lý, 

-

Bộ phận vật tư hàng có trách nhiệm đánh giá nhà cung ứng trước khi mua hàng, hàng tháng 
yêu cầu nhà cung ứng chuyển 01 báo giá và tiến hành mua hàng. 

-

Bộ phận vật tư chuyển các hồ sơ về mua vật tư cho phòng kế toán để theo dõi và kiểm tra 
giá. Sau khi kiểm tra giá xong thì đơn đặt hàng được chuyển cho GĐ duyệt.

-

Một bộ giấy đề nghị văn phòng phẩm và đơn đkặt hàng được chuyển xuống kho để theo dõi.

-

Khi cấp phát, không cần phiếu xuất kho, tuy nhiên kho mở 01 sổ để theo dõi. Để tiện cho 
việc theo dõi mỗi bộ phận có một sổ theo dõi riêng, biểu mẫu cấp phát theo đúng biểu mẫu 
theo giấy đề nghị VPP

-

Cuối tháng bộ phận kho lập báo cáo cấp phát cho Phòng vật tư và Phòng TC để theo dõi.

-

Đối với máy tính, bấm lỗ, bấm kim, kéo….bộ phận sử dụng có trách nhiệm dùng bút lông 
dầu để ghi tên người sử dụng, bộ phận sử dụng tránh mất mát, lẩn lộn.

-

Việc sử dụng VPP chỉ cho mục đích sử dụng công việc cho công ty. Khi sử dụng phải hết 
sức tiết kiệm. Đối với giấy văn phòng thì các bộ phận có trách nhiệm chuyển Phòng TC về 
phương án sử dụng các chứng từ cho giấy trắng, giấy vàng, giấy 1 mặt. Để làm qui định 
chung của công ty.

9. Thiết bị văn phòng:
9.1 Bàn ghế:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

9.2 Máy fax:

9.3 Điện thoại:

9.4 Máy photocopy:

9.5 Máy vi tính:
a>Máy vi tính:

b>Phần mềm vi tính:

c>Máy in:

d>Email: Mạng, quyền truy cập.
e>Qui định về việc cấm sử dụng game, các đĩa ca nhạc, phim.

10.Xây dựng cơ bản:

11.Bảo trì thiết bị:

a>Qui định chung:

-

Theo qui định bảo trì thiết bị

-

Lưu ý danh mục thiết bị và kiểm soát trang thiết bị thay thế.

-

b>Qui định đặc thù:

12.Hệ thống điện:
-

Qui định về việc tiết kiệm điện (ánh sáng cho mỗi khu vực là bao nhiêu).

-

Các khu vực được sử dụng máy lạnh, qui định sử dụng máy.

-

Qui định tắt mở điện khi hết giờ làm việc.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2753
1 tài liệu
0
812
10 tài liệu
0
6383
3 tài liệu
0
1975
1 tài liệu
0
798
5 tài liệu
0
2908
1 tài liệu
0
729
1 tài liệu
0
3380
2 tài liệu
0
2077
1 tài liệu
0
786
1 tài liệu
0
772

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2753
22/09/2018
1 tài liệu
0
812
26/09/2018
10 tài liệu
0
6383
26/09/2018
3 tài liệu
0
1975
26/09/2018
1 tài liệu
0
798
26/09/2018
5 tài liệu
0
2908
26/09/2018
1 tài liệu
0
729
26/09/2018
1 tài liệu
0
3380
26/09/2018
2 tài liệu
0
2077
26/09/2018
1 tài liệu
0
786
26/09/2018
1 tài liệu
0
772