Tài liệu

Quy định quản lí máy móc thiết bị

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC 

MUA, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ

1.

Mục đích:

-

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu máy móc thiết bị của sản xuất kinh doanh.

-

Sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

-

Đảm bảo tài sản được bảo quản tốt.

2.

Phạm vi:

Áp dụng cho việc mua, quản lý sử dụng tất cả các loại tài sản, trang thiết bị trong 

Công ty.

3.

Định nghĩa: không có.

4.

Nội dung:

4.1

Mua tài sản, trang thiết bị:

a>

Nhu cầu mua:  Khi có nhu cầu mua hoặc sửa chữa tài sản trang thiết bị, người đề 
nghị lập phiếu yêu cầu mua hàng và chuyển Trưởng bộ phận xác nhận, sau đó 
trình Ban Giám đốc duyệt.

b>

Báo giá: Trên cơ sở phiếu yêu cầu mua hàng được Ban Giám đốc duyệt, Phòng 
HCNS sẽ tiến hành liên hệ với các nhà cung ứng để báo giá.  Nhà cung ứng đảm 
bảo các tiêu chí như chất lượng, giá cả, bảo hành, cách phục vụ…sẽ được lựa 
chọn để làm thủ tục ký hợp đồng.

c>

Lắp đặt:

-

Sau khi ký hợp đồng, nhà cung cứng sẽ tiến hành lắp đặt, cung cấp tài sản trang thiết 
bị cho công ty, Phòng HCNS có trách nhiệm theo dõi quá trình lắp đặt.

-

Sau khi lắp đặt xong, nếu hai bên đồng ý thì hai bên ký vào biên bản lắp đặt và 
nghiệm thu mã số: 1/BM – QDQLTS .  

-

Đối với những tài sản trang thiết bị cần phải qua môt thời gian vận hành mới biết 
được tình trạng hoạt động thì phải nghiệm thu sau 5 – 10 ngày. Cụ thể sau 5 – 10 
ngày, Phòng HCNS theo dõi qua trình vận hành của máy móc, trang thiết bị, nếu 
không đạt thì Phòng HCNS có trách nhiệm yêu cầu nhà cung ứng đến sửa chữa và 
tiếp tục theo dõi 5-10 ngày cho đến khi hoạt động tốt.  Trường hợp sau 5-10 ngày 
mà máy móc, trang thiết bị hoạt động tốt thì Phòng HCNS sẽ tiến hành ký biên bản 
nghiệm thu cho nhà cung ứng.

-

Sau khi nghiệm thu xong, Phòng HCNS tiến hành bàn giao tài sản trang thiết bị cho 
người sử dụng theo biển mẫu: 2/BM – QDQLTS .

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

4.2

Sửa chữa tài sản, trang thiết bị:

a>

Nhu cầu sửa chữa:

Khi có nhu cầu sửa chữa tài sản trang thiết bị, người đề nghị lập phiếu yêu cầu sửa 

chữa theo biểu mẫu:  3 / BM – QDQLTS.   Giấy đề nghị được Trưởng bộ phận kiểm tra, 
xác nhận và chuyển cho Phòng HCNS.

b>

Tiến hành sửa chữa:  Nhân viên bảo trì sẽ liên hệ đơn vị bảo hành hoặc đơn vị 
bảo trì (đã ký hợp đồng với công ty) để tiến hành sửa chữa.  Trường hợp nếu như 
không có đơn vị bảo hành, đơn vị bảo trì thì nhân viên bảo trì sẽ liên hệ với một 
nhà cung ứng để tiến hành sửa chữa.  Thủ tục tương tự phần 4.1, a/b.

c>

Sau khi sửa chữa xong (sử dụng được tài sản, trang thiết bị),  bên sửa chữa, nhân 
viên bảo trì sẽ ký biên bản sửa chữa và nghiệm thu theo biểu mẫu: 4 / BM – 
QDQLTS .

d>

Trường hợp đối với những tài sản và trang thiết bị đòi hỏi phải vận hành sau một 
thời gian nhất định mới xác định được việc sửa chữa đã hoàn chỉnh hay chưa thì 
sau 5 – 10 ngày, bên sửa chữa và nhân viên bảo trì tiến hành lập biên bản nghiệm 
thu theo biểu mẫu: 4/BM-QDQLTS.

e>

Trường hợp đối với hư hỏng nhẹ (là những loại hư hỏng mà có thể khắc phục 
được bằng nguồn lực sẵn có) thì người sử dụng chỉ cần báo cho nhân viên bảo trì 
sửa chữa Ttrong quá trình thực hiện, nếu thấy vượt quá khả năng thì nhân viên 
bảo trì yêu cầu người sử dụng lập phiếu yêu cầu sửa chữa và thực hiện theo đúng 
phần 4.2 a – d.

4.3

Quản lý và sử dụng:

a>

Quản lý tài sản, trang thiết bị:

-

Mỗi tài sản được dán tem tài sản, tem tài sản gồm các nội dung sau: tên tài sản, mã 
tài sản, ngày kiểm kê, ký nhận.   Mã tài sản được viết tắt như sau: tên viết tắt của tài 
sản (viết hoa) – số thứ tự tiến.  Ví dụ: máy vi tính số 10 được ký hiệu là: MVT – 10 
(không đánh thêm theo tên bộ phận, người sử dụng vì tài sản có thể thay đổi).  Danh 
mục tài sản viết tắt do Phòng HCNS lập và trình Giám đốc công ty duyệt.

-

Kiểm tra tài sản định kỳ: Hàng qúy Phòng HCNS thực hiện công tác kiểm tra tài sản 
về số lượng, chất lượng của tài sản theo biễu mẫu: 5/BM-QDQLTS.  

-

Kiểm kê tài sản định kỳ: Hàng năm Phòng Kế toán kết hợp Phòng HCNS tổ chức 
việc kiểm kê tài sản định kỳ. Việc kiểm kê thông qua đánh giá số lượng tài sản so 
với danh mục tài sản công ty, dán tem tài sản, giá trị tài sản còn lại…

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

b>

Trách nhiệm của người sử dụng:

-

Sử dụng theo đúng hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng.

-

Không cho người khác sử dụng khi không có sự cho phép của Trưởng bộ phận.

-

Báo ngay cho Trưởng bộ phận các trường hợp máy móc hư hỏng để sữa chữa kịp 
thời.

5. Tài liệu tham khảo: không có.

6. Phu lục:

Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản

Mã số: 1 / BM – QDQLTS

Biên bản bàn giao tài sản

Mã số: 2 / BM – QDQLTS 

Phiếu yêu cầu sửa chữa

Mã số: 3 / BM – QDQLTS 

Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản Mã số: 4 / BM – QDQLTS

Biên bản kiểm tra tài sản

Mã số: 5 / BM – QDQLTS 



BIÊN BẢN LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢN

Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm 2004, hai bên gồm có :
Bên A (Bên bàn giao) :
………………………………………………………………………………
Tên doanh nghiệp : 
…………………………………………………………………………………..
Địa chỉ : 
………………………………………………………………………………………………
Điện thoại

:

………………………………………………………………………………………… 
Do ông (bà)  :………………………………….Chức vụ :………………………………
làm đại diện

Bên B (Bên nhận bàn giao) 
Tên doanh nghiệp        : 
Địa chỉ văn phòng  tại : 
Điện thoại

:

Fax : 

Tài khoản

:

Mã số thuế :

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2748
1 tài liệu
0
810
10 tài liệu
0
6364
3 tài liệu
0
1970
1 tài liệu
0
796
5 tài liệu
0
2898
1 tài liệu
0
728
1 tài liệu
0
3379
2 tài liệu
0
2069
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
770

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2748
22/09/2018
1 tài liệu
0
810
26/09/2018
10 tài liệu
0
6364
26/09/2018
3 tài liệu
0
1970
26/09/2018
1 tài liệu
0
796
26/09/2018
5 tài liệu
0
2898
26/09/2018
1 tài liệu
0
728
26/09/2018
1 tài liệu
0
3379
26/09/2018
2 tài liệu
0
2069
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
770