Tài liệu

Quy định đánh giá nhân viên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét 

thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau:

1. Đánh giá về số lượng công việc: 

Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty, do vậy việc đánh 

giá số lượng công việc thực hiện của CNV phụ thuộc vào khả năng chủ động, sáng tạo của CNV 
và được đánh giá theo tiêu chí “không làm việc”. Cụ thể, mỗi lần phát hiện CNV không làm việc 
hoặc làm việc riêng tư thì bị trự 0.5 điểm.

2. Đánh giá chất lượng công việc.

Công việc được giao phải thực hiện theo đúng yêu cầu của khách hàng và/hoặc yêu cầu của 
công ty. 

Mỗi công việc được giao mà không đảm bảo đúng chất lượng theo yêu cầu bị trừ 0.5 điểm, 
đối với trường hợp không đảm bảo chất lượng ở mức nghiêm trọng (gây thiệt hại về tài sản, 
uy tín của công ty) thì trừ 1 điểm.

3. Đánh giá tiến độ công việc.

Những công việc được giao phải hoàn thành theo đúng tiến độ, thời hạn, những trường hợp 
quá hạn do trường hợp bất khả kháng thì không xét vào quy định này. 

Trường hợp xác định không thể hoàn thành tiến độ, người thực hiện phải báo trước cho 
người giao việc trước 2 tiếng.

Mỗi công việc thực hiện không đúng thời hạn bị trừ  0.5 điểm, đối với trường hợp quá hạn 
nghiêm trọng (quá hạn 5 ngày hoặc gây thiệt hại về tài sản, uy tín của công ty) thì trừ 1 điểm.

4. Đánh giá tác phong làm việc.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, thái độ làm việc tận tình, hết lòng vì khách hàng.

Mỗi lần không đảm bảo quy định trên bị trừ  0.5 điểm.

5. Đánh giá thực hiện kỹ luật.:

Đi muộn 10 phút trừ  0.25 điểm/1 lần.

La lối, có lời lẽ không văn hoá trừ 0.25 điểm/lần.

Nhân viên chỉ được nghỉ (có lý do) tối đa là 2 ngày/tháng. Nếu quá thì có lý do hay không 
đều bị trừ  1 điểm/ngày.

Nghỉ không lý do trừ 1 điểm/ngày.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

Hàng tuần nhân viên tự đánh giá kết quả của mình, gởibản đánh giá cho GĐ. Giám đốc sẽ có 

quyết định cuối cùng về kết quả công việc hàng tháng của nhân viên. 

Bộ phận kế toán tổng hợp kết quả đánh giá cuối tháng làm căn cứ xét thưởng.
Trong quá trình thực hiện, công ty yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 

của công ty, các nhân viên có điểm dưới trung bình hai tháng liên tục sẽ bị nhắc nhở, thực hiện 
các biện pháp kỷ luật.

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh, công ty sẽ chỉnh sửa quy định này cho phù hợp. Quy 

định có giá trị kể từ tháng 7 năm 

BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

Thời gian đánh giá tuần         tháng       năm 2005

   Họ tên nhân viên:

Số điểm tự đánh giá từ  1 – 10 điểm.
6. Đánh giá về số lượng công việc:                                            Số điểm tự đánh giá: 
Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

7. Đánh giá chất lượng công việc                                               Số điểm tự đánh giá: 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

8. Đánh giá tiến độ công việc.                                                     Số điểm tự đánh giá: 
Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

9. Đánh giá tác phong làm việc.                                                  Số điểm tự đánh giá: 
Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

10.Đánh giá thực hiện kỹ luật                                                        Số điểm tự đánh giá: 
Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

Bạn còn ý kiến nào khác không? Vui lòng ghi vào ô này.

Nhân viên ký tên

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

Thời gian đánh giá tuần       tháng       năm 2005

Họ tên nhân viên:

11.Đánh giá về số lượng công việc:                                                        Số điểm: 
Diễn giải:

12.Đánh giá chất lượng công việc.                                                           Số điểm: 
Diễn giải:

13.Đánh giá tiến độ công việc.                                                                  Số điểm: 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1502
5 tài liệu
0
3307
10 tài liệu
0
10070
10 tài liệu
0
6996

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1502
22/09/2018
5 tài liệu
0
3307
22/09/2018
10 tài liệu
0
10070
22/09/2018
10 tài liệu
0
6996