Tài liệu

QUY CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

Công ty ABC

BẢNG KIỂM SOÁT

BIÊN SOẠN

Phòng Nhân sự

Bộ phận

Ngày hoàn thành, ký nhận

Ngày hoàn thành, ký nhận

25/09/2015

25/09/2015

Ký, ghi rõ họ tên

Thảo

Hồ Phương Thảo

Ký, ghi rõ họ tên

Thảo

Hồ Phương Thảo

KIỂM SOÁT

Đơn vị kiểm soát

Đơn vị kiểm soát liên quan 

Ngày hoàn thành, ký nhận

Ngày hoàn thành, ký nhận

25/09/2015

25/09/2015

background image

Ký, ghi rõ họ tên

Cường

Nguyễn Hùng Cường

Ký, ghi rõ họ tên

CHỈ ĐẠO VÀ PHÊ DUYỆT

Giám đốc

25/09/2015

Ký, ghi rõ họ tên

LỊCH SỬ THAY ĐỔI VĂN BẢN

Lần ban

hành

Ngày

Sửa đổi điều

khoản/mục

Nội dung (tên

điều mục)

Trang số

Lý do sửa

đổi văn bản

(tóm tắt)

001

25/09/2015

Ban hành lần

đầu Quy chế

Xử lý vi

phạm

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY CHẾ SỐ 004/2015/QC NGÀY 25/09/2015

(V/v Xử lý vi phạm)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định các biện pháp kỷ luật trong công ty.

- Xác định trình tự các bước xử lý kỷ luật CNV trong công ty.

II. PHẠM VI

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1841

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1841