Tài liệu

Quy che danh gia cong ty

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Logo KC24

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ

THÀNH TÍCH

Mã Số

ĐGTT - QT

Lần sửa đổi

02

Ngày hiệu lực

11/11/

Tổng số trang

0 7

 

BẢNG THEO DÕI NHỮNG SỬA ĐỔI

STT

Ngày

sửa đổi

Trang

sửa đổi

Mục

sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

Biên soạn 

Kiểm tra 

Phê duyệt 

Họ và tên

Ngày

Tài liệu này chứa  các thông tin là tài sản của KC24 và không được sao chép, copy, in ấn dưới

bất cứ hình thức nào nếu không có sự cho phép trước của KC24.

1

background image

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình đánh giá được xác lập nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc là cơ sở để xác định những đóng góp của cá nhân, tập
thể vào thành tích chung của Công ty, trên cơ sở đó để Hội đồng lương của Công ty quyết định
trả lương, nâng lương, trả thưởng, và các lợi ích và nghĩa vụ khác với từng cá nhân và tập thể.

Đánh giá thành tích là cơ sở quan trọng để xây dựng hoặc lựa chọn các chương trình đào tạo phù
hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và năng lực của cán bộ nhân viên,
tạo ra môi trường và văn hoá làm việc trên nền tảng các yếu tố: tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu
dài và chia sẻ lợi ích.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho toàn bộ Công ty.

3. ĐỊNH NGHĨA

HĐQT

: Hội đồng Quản trị

TGĐ

: Tổng Giám đốc

CBNV

: Cán bộ Nhân viên

Phòng NS

: Phòng Nhân sự

Đơn vị

: Phòng, Nhà máy, Đội 

4.CHU KỲ ĐÁNH GIÁ

Công tác đánh giá bám sát công tác xây dựng, giao và triển khai kế hoạch trên toàn công ty và
tại từng đơn vị. Do vậy, đánh giá là hoạt động thường xuyên và liên tục. 

Đánh giá tổng kết nội bộ đơn vị được thực hiện định kỳ 3 tháng. Kết quả đánh giá được lưu tại
đơn   vị   và   báo   cáo   kết   quả   cho   Ban   lãnh   đạo   để   theo   dõi   và  
điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Đánh giá tổng kết trên toàn công ty được thực hiện định kỳ 6 tháng (theo Vụ). Một năm đánh giá
02 Kỳ (Kỳ 1: từ ngày 1/11 đến ngày 30/04; Kỳ 2: từ ngày 1/05 đến ngày 30/10).

5.ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

Đối tượng và người đánh giá được quy định như sau:

Đối tượng đánh giá

Người đánh giá

CBNV các phòng, đội môi 
trường, nhân viên VP HĐQT

Tự đánh giá, Trưởng phòng đánh giá lại và thống nhất, Ban 
TGĐ phê duyệt

Trưởng phòng, đội trưởng 
đội môi trường, giám đốc nhà
máy, tổ trưởng TĐH

Tự đánh giá, Ban TGĐ đánh giá và thống nhất, Chủ tịch 
HĐQT phê duyệt

CBNV các nhà máy

Tự đánh giá, giám đốc đánh giá lại và thống nhất, Ban TGĐ
phê duyệt.

Trưởng trạm y tế, trưởng nhà

Tự đánh giá, trưởng phòng HCQT đánh giá lại và thống 

2

background image

khách, trưởng nhà văn hóa, 
hiệu trưởng 

nhất, Ban TGĐ đánh giá lại và phê duyệt 

Trợ lý CTHĐQT thường trực
ISO, phụ trách văn phòng 
HĐQT

Tự đánh giá, Chủ tịch HĐQT đánh giá lại và phê duyệt

CBNV nhà trẻ, trạm y tế, nhà
khách, nhà văn hóa

Tự đánh giá, Trưởng đơn vị đánh giá và thống nhất, Trưởng
phòng HCQT đánh giá lại, Ban TGĐ phê duyệt

CBNV tổ tự động hóa

Tự đánh giá, tổ trưởng đánh giá, Ban TGĐ phê duyệt

Trong quá trình đánh giá, người đánh giá có thể tham khảo ý kiến của những cá nhân và đơn vị
về những công việc có liên quan đến người được đánh giá.

6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá được áp dụng là phương pháp thang điểm. Theo đó, mức độ hoàn thành
được đánh giá trên 5 cấp độ: 5- Tốt; 4 – Khá; 3- Trung bình; 2- Yếu; 1- Kém.

Dựa trên kết quả đánh giá sẽ phân loại hoàn thành nhiệm vụ thành 5 loại: 

A1: Hoàn thành tốt (>=4.5);

A2: Hoàn thành khá (>=4.0); 

A3: Hoàn thành cơ bản (>=3.0); 

B: Chưa hoàn thành (>=2.5); 

C: Yếu (<2.5).

Tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng bao gồm ba nhóm tiêu chuẩn với nhân viên thừa hành và
bốn nhóm tiêu chuẩn với cán bộ quản lý. Các tiêu chuẩn được phân bổ như sau:

Tiêu chuẩn với cán bộ quản lý

Hệ số

Chuyên môn: mức độ hoàn thành các công việc của đơn vị

70%

Quản lý đơn vị

15%

Ý thức kỷ luật cá nhân và xây dựng VHDN

5%

Phát triển cá nhân (thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân)

10%

Tiêu chuẩn với nhân viên

Hệ số

Chuyên môn: mức độ hoàn thành các công việc của đơn vị

70%

Ý thức kỷ luật cá nhân

20%

Phát triển cá nhân (thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân)

10%

Trong đó, tiêu chuẩn phát triển cá nhân đánh giá theo mức độ hoàn thành kế hoạch phát triển cá
nhân trong kỳ đánh giá. Trưởng các đơn vị phê duyệt kế hoạch phát triển cá nhân của các thành
viên trong đơn vị vào thời điểm đánh giá mức độ hoàn thành của kỳ trước. Cá nhân không có kế
hoạch phát triển cá nhân sẽ được 0 điểm. Hội đồng lương có quyền điều chỉnh hạ hoặc nâng
điểm phát triển cá nhân trong trường hợp cần thiết (chỉ tiêu phát triển cá nhân cao hoặc thấp hơn
hẳn với các cá nhân khác trong công ty).

Các tiêu chuẩn đánh giá được quy định hướng dẫn tại phụ lục của quy chế này.

7. HƯỚNG DẪN QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

7.1.Giao chỉ tiêu, kế hoạch và thống nhất tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá

3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
8116

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
10 tài liệu
0
8116