Tài liệu

Quy che danh gia cong ty in

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Logo KC24

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ

THÀNH TÍCH

Mã Số

ĐGTT - QT

Lần sửa đổi

02

Ngày hiệu lực

11/11/...

Tổng số trang

0 7

 

BẢNG THEO DÕI NHỮNG SỬA ĐỔI

STT

Ngày     sửa

đổi

Trang  sửa

đổi

Mục     sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

Biên soạn 

Kiểm tra 

Phê duyệt 

Họ và tên

1

background image

Ngày

Tài liệu này chứa  các thông tin là tài sản của KC24 và không được sao chép, copy, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không có sự cho phép 
trước của KC24.

2

background image

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình đánh giá được xác lập nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc là cơ sở để xác định những đóng góp của cá nhân, tập thể vào thành tích chung của Công ty, trên cơ sở đó
để Hội đồng lương của Công ty quyết định trả lương, nâng lương, trả thưởng, và các lợi ích và nghĩa vụ khác với từng cá nhân và tập thể.

Đánh giá thành tích là cơ sở quan trọng để xây dựng hoặc lựa chọn các chương trình đào tạo phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, kỹ năng và năng lực của cán bộ nhân viên, tạo ra môi trường và văn hoá làm việc trên nền tảng các yếu tố: tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu
dài và chia sẻ lợi ích.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho toàn bộ Công ty.

3. ĐỊNH NGHĨA

HĐQT

: Hội đồng Quản trị

TGĐ

: Tổng Giám đốc

CBNV

: Cán bộ Nhân viên

Phòng NS

: Phòng Nhân sự

Đơn vị

: Phòng, Nhà máy, Đội 

4.CHU KỲ ĐÁNH GIÁ

Công tác đánh giá bám sát công tác xây dựng, giao và triển khai kế hoạch trên toàn công ty và tại từng đơn vị. Do vậy, đánh giá là hoạt động
thường xuyên và liên tục. 

Đánh giá tổng kết nội bộ đơn vị được thực hiện định kỳ 3 tháng. Kết quả đánh giá được lưu tại đơn vị và báo cáo kết quả cho Ban lãnh đạo để theo
dõi và điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Đánh giá tổng kết trên toàn công ty được thực hiện định kỳ 6 tháng (theo Vụ). Một năm đánh giá 02 Kỳ (Kỳ 1: từ ngày 1/11 đến ngày 30/04; Kỳ
2: từ ngày 1/05 đến ngày 30/10).

3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
8129

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
10 tài liệu
0
8129