Tài liệu

Qui dinh trao doi thong tin noi bo

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

 

QUI ĐỊNH TRAO ĐỔI 

THÔNG TIN NỘI BỘ

I.

MỤC ĐÍCH:

Nhằm qui định trách nhiệm trong việc trao đổi, bảo vệ thông tin nội bộ đảm bảo thông tin nội
bộ không bị tắc nghẽn và không bị tiết lộ các thông tin cần bảo mật.

II. PHẠM VI:

Áp dụng cho các thông tin chính thức (có giá trị thi hành) liên quan đến:
-

Khách hàng và thị trường, yêu cầu của khách hàng, sự thoả mãn của khách hàng, khiếu
nại, góp ý.

-

Chỉ đạo, lãnh đạo.

-

Cung cấp nguồn lực đào tạo, tuyển dụng.

-

Sản xuất và gia công.

-

Đo lường và cải tiến.

III. NỘI DUNG:

1. Việc trao đội thông tin hàng ngày được thực hiện theo qui định và mối quan hệ trong các 

tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mà Công ty đang áp dụng.

2. Việc chuyển tài liệu hay thông tin ra bên ngoài Công ty phải được sự chấp thuận của Ban 

Tổng Giám đốc hoặc người được uỷ quyền. Các tài liệu, công văn chuyển ra bên ngoài 
Công ty, ra ngoài bộ phận phải được kiểm soát bằng sổ chuyển công văn.

3. Để thuận tiện trong việc phối hợp hoạt động, việc truyền thông tin được qui định thêm 

như sau:

3.1 Phòng Tổ chức hành chánh và các Bộ phận khác:

Loại thông tin

Bộ phận chuyển giao

Bộ phận nhận

thông tin

Thời gian chuyển giao

Báo cáo nhân sự 
hàng ngày

Phòng Tổ chức Hành chánh Ban Tổng Giám 

đốc

Trước 10 giờ hàng ngày

Thông báo cắt 
điện

Phòng Tổ chức Hành chánh Ban Tổng Giám 

đốc, các Phòng, 

Chậm nhất 1 giờ sau khi nhận 
được thông báo.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

 

Xí nghiệp

Các loại thông 

báo

Phòng Tổ chức Hành chánh Các phòng, Xí 

nhgiệp may thêu

Chậm nhất 2 giờ sau khi ký.

Chi ứng lương, 

công tác phí

Phòng Tổ chức Hành chánh Phòng kế toán

Tối thiểu 1 đến 3 ngày sau khi 

duyệt

3.2 Phòng Kế toán và các Bộ phận khác:

Loại thông tin

Bộ phận chuyển giao

Bộ phận nhận

thông tin

Thời gian chuyển giao

Bảng đề xuất 

nhân sự hàng 
tháng

Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 

Hành chánh

Ngày 1 đến 2 hàng tháng

Lịch tăng ca (chủ 
nhật, tăng ca bình

thường)

Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 
Hành chánh

Trước ít nhất 4 giờ chiều

Bảng kê tạm ứng Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 

Hành chánh

Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng 

tháng

Bảng chấm công Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 

Hành chánh

Từ ngày 1 đến 3 hàng tháng

Bảng đề nghị 

lương CBCNV 
mới vào trong 

tháng

Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 

Hành chánh

Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng 

tháng

Thẻ chấm công

Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 

Hành chánh

Từ ngày 1 đến ngày 3 hàng 

tháng

Các vấn đề về trợ 

cấp

Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 

Hành chánh

Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng 

tháng

Điều động nhân 

sự trong phạm vi 
phòng

Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 

Hành chánh

Ngay sau khi điều động ít nhất 

4 giờ

Báo cáo nghỉ việc 
hàng tháng

Phòng Kế toán

Phòng Tổ chức 
Hành chánh

Trước 13 giờ ngày cuối tháng

Báo cáo công nợ Phòng kế toán

Ban Tổng Giám 
đốc

Hàng tuần vào thứ bảy

Báo cáo thuế VAT Phòng kế toán

Ban Tổng Giám 
đốc

Từ ngày 7 đế ngnày 9 hàng 
tháng

Báo cáo tình hình  Phòng kế toán

Ban Tổng Giám  Hàng quí, sáu thág, một năm

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

 

tài chính (kết quả 
kinh doanh, tài 

sản cố định..)

đốc

Hồ sơ thuế, ngân 

hàng, cô quan 
khác

Phòng kế toán

Ban Tổng Giám 

đốc

Theo yêu cầu cụ thể

Thông tin pháp 
luật

Phòng kế toán

Ban Tổng Giám 
đốc, các phòng 

ban

Tối thiểu 1 đến 3 ngày

Thông tin thanh 

toán, thu hồi công
nợ

Phòng kế toán

Ban Tổng Giám 

đốc

1 giờ sau khi phát sinh

3.3 Kho nguyên phụ liệu và các bộ phận khác:

Loại thông tin

Bộ phận chuyển giao

Bộ phận nhận 
thông tin

Thời gian chuyển giao

Phiếu nhập

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng kế toán

1 đến 3 ngày sau khi nhập hàng

Hoá đơn giao 

hàng

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng kế toán

1 đến 3 ngày sau khi nhập hàng

Phiếu giao nhận 

trực tiếp xuất 
hàng hoá vật tư 

tài sản

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng kế toán

1 đến 3 ngày sau khi nhập hàng

Phiếu xuất hàng 

nội bộ

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng kế toán

Trong vòng 10 ngày riêng cuối 

tháng từ 17 giờ ngày hôm trước

Phiếu xuất bán, 

xuất khác

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng kế toán

Sau một ngày

Kiểm kê tài sản

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng kế toán

Định kỳ sáu tháng, một năm

Kiểm tra số lượng
nguyên phụ liệu 

nhập

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng Kế hoạch 
Kinh doanh

Sau khi kiểm hàng xong

Thông tin hàng 

nhập kho

Kho nguyên phụ liệu may

Phòng Kế hoạch 

Kinh doanh

30 phút sau khi nhận được

3.4 Phòng Kế hoạch Kinh doanh và các Bộ phận khác:

Loại thông tin

Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thông 

tin

Thời gian chuyển giao

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
716
5 tài liệu
0
2415
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2278
6 tài liệu
0
3506
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1733
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1979
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
2628
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1480
2 tài liệu
0
1067
9 tài liệu
0
3874

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
716
21/12/2018
5 tài liệu
0
2415
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2278
22/12/2018
6 tài liệu
0
3506
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1733
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1979
22/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
4 tài liệu
0
2628
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
615
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1480
21/12/2018
2 tài liệu
0
1067
21/12/2018
9 tài liệu
0
3874
21/12/2018
2 tài liệu
0
983