Tài liệu

Quan ly xung dot

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

NĂNG LỰC QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

1. Cấp bậc và định nghĩa năng lực:

2. Các câu hỏi để đánh giá tiêu chí năng lực 

3. Những câu hỏi phỏng vấn về năng lực

4. Đào tạo năng lực

5. Quyền lợi khi đạt cấp

Quản lý xung đột: 

Phòng ngừa, quản 

lý và giải quyết các 

xung đột

background image

NĂNG LỰC QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

1. Cấp bậc và định nghĩa năng lực:

2. Các câu hỏi để đánh giá tiêu chí năng lực 

3. Những câu hỏi phỏng vấn về năng lực

4. Đào tạo năng lực

5. Quyền lợi khi đạt cấp

Cấp độ 1: Nhận biết xung đột
  Nhận biết sự tồn tại xung đột giữa hai hoặc nhiều hơn hai bên.
  Khiến những cá nhân thích hợp chú ý tới xung đột này.
Cấp độ 2: Giải quyết những xung đột hiện tại
  Lắng nghe ý kiến từ nhiều phía và chú trọng tới những quan điểm chung như là điểm khởi đầu 
để giải quyết những bất đồng. 
  Thẳng thắn tìm ra những lĩnh vực quan tâm chung, dựa trên sự đồng thời và tôn trọng 
Cấp độ 3: Tiên liệu và lên phươnng án giải quyết các xung đột tiềm ẩn
  Tiên liệu và hành động để tránh hoặc giảm thiểu các xung đột tiềm ẩn (ví dụ: khuyến khích và 
ủng hộ các bên họp lại nhằm nỗ lực tự giải quyết các vấn đề)
  Hướng các nhóm tái tập trun
Cấp độ  4: Đưa ra các chiến lược để giải quyết xung đột hiện tại và xung đột tiềm ẩn 
  Cố vấn hoặc nhờ cố vấn/hòa giải cho những người hầu như không chia sẻ lợi ích chung và 
những người bất đồng gay gắt.  
  Đưa ra các chiến lược để giải quyết xung đột m
Cấp độ 5: Tạo ra một môi trường nơi các xung đột được giải quyết một cách hợp lý 
  Tạo ra một môi trường để giải quyết xung đột bằng cách lường trước và chỉ ra những lĩnh vực 
mà sự hiểu lầm cũng như những xung đột tiềm ẩn có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

background image

NĂNG LỰC QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
1174

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3038
10 tài liệu
0
8491
3 tài liệu
0
2762
3 tài liệu
0
1843
6 tài liệu
0
3940
1 tài liệu
0
1122

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3038
09/10/2018
10 tài liệu
0
8491
09/10/2018
3 tài liệu
0
2762
09/10/2018
3 tài liệu
0
1843
09/10/2018
6 tài liệu
0
3940
09/10/2018
1 tài liệu
0
1122
09/10/2018
3 tài liệu
0
2326