Tài liệu

Quản lí nghỉ phép

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

DANH SÁCH CNV HƯỞNG PHÉP NĂM

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Lương cơ bản

Hệ số

Số tiền phép

-24

210000

1.35

-261692

12

210000

1.4

135692

-47

210000

1.5

-569423

8

210000

1.5

96923

12

210000

1.35

130846

12

210000

1.4

135692

12

210000

1.4

135692

12

210000

1.4

135692

12

210000

1.5

145385

Tổng số ngày phép 

trong tháng

background image

  COÂNG TY 

HCTC - BM14a

QUAÛN LYÙ NGAØY PHEÙP NAÊM

Stt

Hoï teân

MSNV

Boä phaän Caùc ngaøy trong thaùng

1

1

1

1.00

1

1

1

background image

1

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2828
2 tài liệu
0
1431
3 tài liệu
0
1641
1 tài liệu
0
514
5 tài liệu
0
2010
1 tài liệu
0
541
1 tài liệu
0
554
1 tài liệu
0
588
3 tài liệu
0
1355
4 tài liệu
0
1907
1 tài liệu
0
593

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2828
26/09/2018
2 tài liệu
0
1431
26/09/2018
3 tài liệu
0
1641
26/09/2018
1 tài liệu
0
514
26/09/2018
5 tài liệu
0
2010
26/09/2018
1 tài liệu
0
541
26/09/2018
1 tài liệu
0
554
26/09/2018
1 tài liệu
0
588
26/09/2018
3 tài liệu
0
1355
22/09/2018
4 tài liệu
0
1907
22/09/2018
1 tài liệu
0
593