Tài liệu

Quản lí giờ tăng ca

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

QUẢN LÝ GIỜ TĂNG CA TRONG THÁNG

Stt

Họ tên

MSNV

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 30

40

31.67

-8.33

0

31.67 31.67

50

50

31.67 -18.33

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

Bộ phận

Các ngày trong tháng

Tổng giờ

 tăng ca 

trong 

tháng

Tồng số 

giờ 

tăng ca 

cho phép

Tồng số

 giờ 

tăng ca 

còn lại

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3239
2 tài liệu
0
1841
3 tài liệu
0
2063
1 tài liệu
0
642
5 tài liệu
0
2556
1 tài liệu
0
690
1 tài liệu
0
687
1 tài liệu
0
717
3 tài liệu
0
1778
4 tài liệu
0
2440
1 tài liệu
0
725

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3239
26/09/2018
2 tài liệu
0
1841
26/09/2018
3 tài liệu
0
2063
26/09/2018
1 tài liệu
0
642
26/09/2018
5 tài liệu
0
2556
26/09/2018
1 tài liệu
0
690
26/09/2018
1 tài liệu
0
687
26/09/2018
1 tài liệu
0
717
26/09/2018
3 tài liệu
0
1778
22/09/2018
4 tài liệu
0
2440
22/09/2018
1 tài liệu
0
725