Tài liệu

Quản lí giờ tăng ca

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

QUẢN LÝ GIỜ TĂNG CA TRONG THÁNG

Stt

Họ tên

MSNV

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 30

40

31.67

-8.33

0

31.67 31.67

50

50

31.67 -18.33

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

0

31.67 31.67

Bộ phận

Các ngày trong tháng

Tổng giờ

 tăng ca 

trong 

tháng

Tồng số 

giờ 

tăng ca 

cho phép

Tồng số

 giờ 

tăng ca 

còn lại

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1142
2 tài liệu
0
423
3 tài liệu
0
577
1 tài liệu
0
160
5 tài liệu
0
655
1 tài liệu
0
198
1 tài liệu
0
179
1 tài liệu
0
186
3 tài liệu
0
408
4 tài liệu
0
647
1 tài liệu
0
194

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
1142
26/09/2018
2 tài liệu
0
423
26/09/2018
3 tài liệu
0
577
26/09/2018
1 tài liệu
0
160
26/09/2018
5 tài liệu
0
655
26/09/2018
1 tài liệu
0
198
26/09/2018
1 tài liệu
0
179
26/09/2018
1 tài liệu
0
186
26/09/2018
3 tài liệu
0
408
22/09/2018
4 tài liệu
0
647
22/09/2018
1 tài liệu
0
194