Tài liệu

QD 171-QD-TLD ngay 09-01-2013 Quy dinh ve Thu, chi, quan ly tai chinh Cong doan co so

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

Số: 171/QĐ –TLĐ

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

     –––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  09  tháng  01  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về thu, 

chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- C

ă

n c

 Ngh

 quy

ế

t H

i ngh

 l

n th

 10 Ban Ch

p h

à

nh 

Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam khóa X.

- Theo 

đề

 ngh

 c

a Ban T

à

chính Tổng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định về  thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm

2013, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ ngày
16/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 3: Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn các cấp có

trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    
Nơi nhận:
 - Như Điều 3
 - Các đ/c UVĐCT TLĐ
 - Lưu:  Văn thư TLĐ.
 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

  CHỦ TỊCH

 

                                               (Đã ký)

      

Đặng Ngọc Tùng

     

1

background image

tæng liªn ®oµn lao ®éng    céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
                   viÖt nam                                      

§éc lËp - Tù do- H¹nh phóc

Quy ®Þnh

Về thu

chi, quản lý tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së 

( Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  171/Q§-TL§

ngµy  09 

 tháng 

01

 năm

 2013 cña 

Đoàn Chủ tịch

 Tæng Liªn ®oµn

)

I- quy ®Þnh chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Đối tượng áp dụng là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn theo quy định của Điều

lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

1-Tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së lµ mét bé phËn cña tµi chÝnh c«ng

®oµn, ®îc sö dông cho ho¹t ®éng thùc hiÖn quyÒn, tr¸ch nhiÖm 

và 

duy

trì

 

hoạt động của công đoàn cơ sở  theo quy định  

cña LuËt C«ng ®oµn vµ

Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam.

2- C¨n cø chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh cña Nhµ níc, Tæng Liªn ®oµn

Lao ®éng ViÖt Nam, nguån tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së ®îc sö dông 

thùc tÕ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ

,

 Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së ban

hµnh Quy chÕ chi tiªu néi bé 

để thực hiện

.

3- Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo

phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Chi ®óng ®èi tîng, tiÕt

kiÖm, hiÖu qu¶, c«ng khai, minh b¹ch

, thực hiện chế độ quản lý theo Quy

định của Nhà nước và Quy định của Tổng Liên đoàn. 

II- quy ®Þnh cô thÓ 

 Điều 4: Nguồn thu, phân cấp thu tài chính công đoàn.
1- Nguồn thu kinh phí công đoàn.
Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng theo khoản 2 

điều 26 Luật công đoàn do 

Tæng

 

Liªn ®oµn Lao ®éng

 

ViÖt Nam

 t

hèng

 

2

background image

nhÊt 

thu và

 ph©n cÊp thu cho

 LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; 

Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn như sau:

a- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty

trực thuộc Tổng Liên đoàn và Công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp thu kinh
phí công đoàn của đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp kinh
phí hoạt động, tổ chức, doanh nghiệp ( Nơi đã thành lập công đoàn cơ sở và nơi
chưa thành lập công đoàn cơ sở).

b- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty

trực thuộc Tổng Liên đoàn phân cấp thu kinh phí công đoàn cho các công đoàn
cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ
ngân sách Nhà nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công
đoàn.

c- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty

trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định đơn vị được phân cấp thu kinh phí công
đoàn và thông báo cho 

c¬ quan, tæ chøc, doanh 

nghiệp

 

thực hiện.

2- Thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn

§oµn phÝ c«ng ®oµn do ®oµn viªn ®ãng theo quy ®Þnh cña §iÒu

lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam vµ Híng dÉn 

số 826/HD-TLĐ ngày 1 tháng 6 năm

2009  

cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân cấp cho công đoàn cơ sở thu

đoàn phí công đoàn.

3- Thu kh¸c

:

Nguồn thu khác 

thùc hiÖn theo kho¶n 4 §iÒu 26 LuËt C«ng ®oµn

phân cấp cho công đoàn cơ sở thu

bao gồm

:

- Kinh phÝ do c¬ quan, tæ  

chức

, doanh nghiÖp cÊp mua s¾m ph-

¬ng tiÖn ho¹t ®éng c«ng ®oµn, hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng cho c«ng ®oµn
c¬ së; Kinh phÝ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phèi hîp nh: Tæ chøc phong trµo
thi ®ua, ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, tham quan du lÞch, khen thëng,
phóc lîi,.. cña CBCCVCL§ vµ con CBCCVCL§.

- Kinh phÝ hç trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc cho

c«ng ®oµn c¬ së. 

- Thu tæ chøc ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao; nhîng b¸n, thanh lý tµi

s¶n; thu l·i tiÒn göi, cæ 

tức.

Điều 5

: Nguån tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng.

1-  

Công đoàn cơ sở  được sử dụng 

65% sè thu kinh phÝ c«ng ®oµn,

60% sè thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn, 100% s

ố 

thu kh¸

c của đơn vị.

2- Ph©n bæ 

nguồn thu 

kinh phÝ

®oµn

 

phÝ

 

c«ng ®oµn, c«ng ®oµn

cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi:

a- Chi l¬ng c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch vµ phô cÊp c¸n bé c«ng

®oµn kh«ng qu¸ 30%. NÕu chi kh«ng hÕt  

được  chuyển sang chi cho các

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
526
0 trang
0
505
0 trang
0
591
0 trang
0
423
0 trang
0
424
0 trang
0
610
0 trang
0
493
0 trang
0
450
0 trang
0
556
0 trang
0
477
0 trang
0
527
0 trang
0
503
0 trang
0
469
0 trang
0
489
0 trang
0
464
0 trang
0
487
0 trang
0
497
0 trang
0
431
0 trang
0
553
0 trang
0
484
0 trang
0
526
0 trang
0
444
0 trang
0
461
0 trang
0
468

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
739
2 tài liệu
0
1121
6 tài liệu
0
3118
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2304
2 tài liệu
0
1272
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
714
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5352
10 tài liệu
0
5959
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
739
18/09/2018
2 tài liệu
0
1121
18/09/2018
6 tài liệu
0
3118
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2304
18/09/2018
2 tài liệu
0
1272
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
714
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5352
18/09/2018
10 tài liệu
0
5959
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920