Tài liệu

PV vi tri quan ly kho va san xuat

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 1

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Họ và tên ứng viên:………………………

STT

CÂU HỎI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

ĐIỂM

1 A/C hãy giới thiệu về bản thân trong vòng 3 phút

2

3

4

5

 - Cho điểm ƯV trình bày tự tin, mạch lạc các nội dung: Kinh nghiệm, trình độ, 
thành tích/ nhận xét, mong muốn làm việc
 - Trừ điểm các lỗi không tự tin, quá dài, không có trọng tâm, không rõ ý, 
không quản lý được thời gian

Điểm mạnh và điểm yếu của A/C là gì? Điều đó ảnh 
hưởng gì đến công việc quản lý kho và sản xuất?

 - Cho điểm ƯV trình bày được các điểm mạnh liên quan đến nghiệp vụ quản 
lý bán hàng: trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, tổ chức và quản lý công việc
 - Cho điểm ƯV trình bày thẳng thắn điểm yếu và có hướng khắc phục để hoàn 
thành tốt công việc
- Trừ điểm ƯV trình bày vòng vo, không thành thật, không nêu được điểm 
mạnh cần thiết của quản lý kho hoặc không có hướng khắc phục điểm yếu

Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất, vấn đề nào khó 
khăn nhất trong công việc của vị trí bạn dự tuyển?

 - Cho điểm ƯV nêu được điểm quan trọng nhất trong công việc quản lý kho : 
Bảo đảm sản xuất diễn ra đúng quy trình, bảo đảm sắp xếp quá trình xuất nhập 
kho diễn ra hợp lý
 - Cho điểm ƯV nêu được khó khăn trong công việc quản lý kho và sản xuất: 
Cân bằng quá trình nhập nguyên liệu, sản xuất và phân phối kịp thời, hợp lý ....
 - Trừ điểm ƯV không nhận thức rõ về công việc và những khó khăn gặp phải 
trong công việc

Hãy kể một tình huống nhớ nhất mà A/C gặp phải khi 
làm việc? A/C sẽ làm thế nào để tổ chức công việc hiệu 
quả

 - Cho điểm ƯV kể rõ tình huống và những biện pháp giải quyết thỏa đáng tình 
huống đó, nêu được cảm nhận và bài học kinh nghiệm
 - Trừ điểm ƯV không kể được tình huống hoặc không có giải pháp (trong 
hoặc sau tình huống)

Nếu có toàn quyền tự do lựa chọn một lĩnh vực để sau đó 
rất thành công, anh chọn nghề gì? Mục tiêu cao nhất của 
A/C trong công việc là gì?

 - Cho điểm ứng viên nêu rõ nghề nghiệp giống hoặc là mức độ cao hơn của 
quản lý kho và sản xuất. Nêu rõ mục tiêu công việc theo từng giai đoạn
 - Trừ điểm ƯV nêu nghề nghiệp không liên quan đến công việc, mục tiêu 
không rõ ràng

background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 2

6

7

8

9

10 A/C có hỏi thêm gì về công việc hoặc công ty không?

Tổng cộng

/100

Hãy nêu những quan điểm của A/C quản lý sản xuất? Các 
biện pháp A/C sử dụng trong quản lý kho

 - Cho điểm ƯV có quan điểm: Quản lý sản xuất bảo đảm sự hợp lý trong công 
tác nhập nguyên liệu, sản xuất, phân phối và thực hiện đúng quy trình nhằm 
bảo đảm chất lượng và chi phí của sản phẩm. Biện pháp tổ chức kiểm soát quy 
trình sản xuất - xuất nhập kho. Báo cáo thường xuyên tình trạng nguyên liệu - 
hàng tồn kho...
- Trừ điểm ƯV không nhận thức rõ quản lý hoặc không có biện pháp sử dụng

A/C sẽ làm gì khi công ty nhập có kế hoạch một số lượng 
lớn nguyên liệu để chuẩn bị cho sản xuất thời gian tới 
nhưng kho đã hết chỗ chứa?

 - Cho điểm ƯV có khả năng xử lý tốt: Tìm địa điểm gửi nguyên liệu tạm thời, 
đề nghị quản lý bán hàng giúp đỡ gửi thêm lượng hàng tại các đại lý, đề nghị 
nhân viên sản xuất giúp đỡ gửi hàng...
 - Trừ điểm ƯV trả lời lúng túng không có biện pháp, thông báo lại với cấp trên 
không cho nhập hàng...

Tình huống: A/C làm gì khi phát hiện nhân viên sản xuất 
ăn cắp hàng?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt tình huống: Trao đổi trực tiếp với NV đó, nêu rõ đã 
phát hiện mất một số lượng hàng, tìm hiểu nguyên nhân, đề nghị trả lại và đề 
nghị không tái diễn và có biện pháp sử phạt kín, nếu không có tác dụng thì sẽ 
báo cáo cấp trên để xử lý
 - Trừ điểm ƯV không nắm rõ nguyên nhân, dùng bạo lực, lăng mạ, xúc phạm 
quá mức NV

Tình huống: Thời hạn giao hàng sắp đến, A/C bất ngờ 
phát hiện hàng kém một chút so với tiêu chuẩn chất 
lượng, A/C sẽ xử lý thế nào?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt tình huống: Báo với cấp trên, dừng việc giao hàng, 
tìm cách sữa chửa sản phẩm, động viên nhân viên làm thêm ca, thêm giờ để 
hoàn thành số lượng hàng giao tìm hiểu nguyên nhân, khuyến cáo để không 
mắc lại
 - Trừ điểm ƯV không tích cực tìm giải pháp khắc phục ngay sự cố mà tìm 
nguyên nhân, đổi lỗi cho nhân viên...

 - Chi điểm ƯV có thái độ quan tâm đến công việc: Hỏi về thời gian bắt đầu, 
lương, chế độ, quan hệ công việc…
 - Trừ điểm ƯV có thái độ bàn quan với công việc, công ty…

background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 3

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Quản lý kho + NV sản xuất
Ngày:……………………………………….….
Thời gian bắt đầu………kết thúc……………

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHỎNG VẤN

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1281
IT
3 tài liệu
0
1495
8 tài liệu
0
4870
10 tài liệu
0
6278
5 tài liệu
0
2306
2 tài liệu
0
1051
6 tài liệu
0
2620
2 tài liệu
0
1084
1 tài liệu
0
721

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1281
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1495
23/09/2018
8 tài liệu
0
4870
23/09/2018
10 tài liệu
0
6278
23/09/2018
5 tài liệu
0
2306
23/09/2018
2 tài liệu
0
1051
23/09/2018
6 tài liệu
0
2620
23/09/2018
2 tài liệu
0
1084
23/09/2018
1 tài liệu
0
721